Omräkning för lokaler i hyreshus

Taxeringsvärdena för lokaler i hyreshus ökar nästa år i storstäderna samt i regionala tillväxtcentra, eftersom det är där priserna gått upp. Riksskatteverket (RSV) har nu fastställt de nya omräkningstalen för 2000. De nya omräkningstalen gäller enbart lokaldelen av hyreshus och tomtmark för dessa lokaler, samt produktiv mark och ekonomibyggnader i anslutning till lantbruk. I tillväxtområdena - storstäderna och regionala centra - blir omräkningstalet 1,04 avseende lokaler i hyreshus. I övriga landet blir det 0,96. För produktiv mark och byggnader i anslutning till lantbruk är omräkningstalet detsamma i hela riket. För skogsmark och skogsimpediment är talet 1,25. För ekonomibyggnader, åkermark och betesmark är det 1,30. Småhus och bostadsdelen av hyreshusen har samma omräkningstal som 1999, eftersom riksdagen tidigare beslutat att frysa dessa omräkningstal. Årlig omräkning av taxeringsvärden infördes 1996 för att taxeringsvärdet bättre skulle följa prisutvecklingen år från år, i stället för att ta stora skutt vart sjätte år då de allmänna fastighetstaxeringarna genomförs. Omräkningstalen baseras på statistik från fastighetsköp och anger den genomsnittliga procentuella pristrenden inom varje prisutvecklingsområde. För att få fram taxeringsvärdet multiplicerar man omräkningstalet med basvärdet. Basvärdet fastställs vid allmän fastighetstaxering eller vid särskild fastighetstaxering. Lantbruksägarna får besked om taxeringsvärdet i april, och hyreshusägarna får besked i juni. Här är de omräkningstal och prisutvecklingsområden för lokaler i hyreshus, som ska användas vid taxeringen 2000. Omräkningstal 1,04 Stockholms län, utom delar av Norrtälje kommun och ytterskärgården. Kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv och Öckerö. Delar av kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Malmö och Lund. Tätorterna Uppsala, Linköping, Växjö, Helsingborg, Halmstad, Karlstad, Örebro, Västerås och Umeå. Omräkningstal 0,96 Övriga delar av landet. Till redaktionen: För en närmare specifikation av områdena - ta kontakt med skattemyndigheten i regionen. Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Hemsida: www.rsv.se Monica Haapaniemi Direkttel. 08 - 764 84 79 Ingemar Borg Direkttel. 08 - 764 82 15 Presschef Sten Eriksson Direkttel. 08 - 764 89 30 Omräkning för lokaler i hyreshus Högre taxeringsvärden i tillväxtområdena ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar