Riksskatteverket satsar på ökade kontroller

Riksskatteverket satsar på ökade kontroller Riksskatteverket (RSV) begär 6 760 miljoner kronor i anslag för beskattning, indrivning samt folk- och bostadsräkning för år 2002. Det är en anslagshöjning med 5,4 procent. Anledningen är främst behovet av en effektivare kontrollverksamhet, en utbyggnad av skattebrottsenheterna samt en satsning på 24-timmarsmyndigheten och en utökad service till enskilda och företag. Under senare år har det skett en nedgång i kontrollverksamheten och detta påverkar den preventiva effekten av kontrollen. Det finns flera allvarliga hot mot möjligheterna att på sikt upprätthålla en effektiv beskattning, bland annat ändrade attityder till skattefusk, internationalisering och den nya informationsteknologin. För att åter uppnå 1997 års kontrollnivå och för att finansiera en ökad kontroll begär RSV därför ett resurstillskott på 175 miljoner kronor per år. Kronofogdarna Kronofogdemyndigheternas verksamhet är konjunkturkänslig. Under högkonjunktur minskar indrivningsärendena. Nu visar olika tecken på att det blir fler indrivningsärenden hos kronofogde-myndigheterna. Antalet ansökningar om skuldsanering ökar också. För år 2002 begär RSV 1 414 miljoner kronor i anslag för exekutionsväsendet. Mötet med medborgarna Det övergripande syftet med RSV-koncernens serviceverksamhet är att öka betalningsmoralen, att stärka den frivilliga medverkan i beskattningen, att minska de oavsiktliga felen och att minska skattebetalarnas kostnader för att fullgöra sina skyldigheter. Under april-maj år 2002 kommer drygt 5,6 miljoner medborgare att kunna lämna in den förenklade deklarationen via Internet. Fram till år 2002 utvecklas också ett flertal Internettjänster inom folkbokföringsområdet. Bland annat ska allmänheten kunna göra flyttningsanmälningar och sjukhus- och sjukvårdsinrättningar ska kunna anmäla födslar och dödsfall elektroniskt. RSV utreder även om fastighetsdeklarationen ska kunna lämnas in via Internet. Exekutionsväsendet planerar att göra det möjligt för enskilda och företag att lämna ansökningar om till exempel betalningsföreläggande hos kronofog demyndigheterna via Internet. Det arbetet börjar under år 2002. Internetsatsningarna beräknas inte kunna ge några större rationaliseringsvinster för verksamheten. De kommer i första hand att underlätta för medborgare och företag, bland annat genom att minska deras kostnader. Samtidigt får allmänheten och näringslivet snabbare tillgång till information och hjälp med till exempel skatteberäkningar och "annonser" på fastighetstorget (vid exekutiva försäljningar) samt möjlighet att skicka e-brev till myndigheterna. Skattebrottsenheterna Regering och riksdag har bestämt att skattebrottsenheterna på skattemyndigheterna ska fortsätta att byggas ut. I dag finns det 100 skattebrottsutredare i landet. Fram till år 2004 bör det antalet fördubblas. Skattebrottsenheterna skulle då få förutsättningar att vid utgången av år 2004 utreda samtliga brott inom sitt område, att bedriva under rättelseverksamhet och brottsförebyggande arbete. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Ekonomidir: Katrin Westling Palm Direkttel: 08-764 83 15 Planeringschef: Per Källman Direkttel: 08-764 86 98 Pressekr: Tommy Karlholm Direkttel: 08-764 84 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01000/bit0001.pdf

Dokument & länkar