Skatten ökade med 39 miljarder

Skatten ökade med 39 miljarder Skatteförvaltningen har nu avslutat arbetet med 2001 års deklarationer, som gällde inkomståret 2000. När alla deklarationer granskats visar skatteutfallet att fysiska personer betalar närmare 15 miljarder mera i skatt under inkomståret 2000 jämfört med 1999. Skatten som betalas av aktiebolag och andra juridiska personer ökar med nästan 25 miljarder. I dagarna får de fysiska personer som deklarerat på särskild deklaration samt bolag och andra juridiska personer besked om sin slutskatt. Så gott som alla som deklarerat på förenklad deklaration har redan tidigare fått uppgift om sin skatt. Fysiska personers självdeklaration RSV: s siffror visar att fysiska personer (dvs. individer och dödsbon) betalade 15 miljarder kronor, eller drygt 3 procent, mera i skatt inkomståret 2000 jämfört med 1999. Fysiska personers skatt inkomståren 1999 och 2000, miljarder kr 1999 2000 Ändring Kommunal inkomstskatt 323,2 336,3 +13,2 Statlig inkomstskatt 29,6 33,5 +3,9 Allmän pensionsavgift 60,0 63,1 +3,1 Företagarnas egenavgifter 6,4 7,2 +0,7 Särskild löneskatt 1,3 1,3 +0,0 Skattereduktion för -15,6 -15,6 allm.pens.avg. Skattereduktion för -3,4 -3,2 +0,2 låginkomsttagare Skatt på kapital 25,2 34,1 +8,9 efter skattereduktion Statlig förmögenhetsskatt 8,4 8,0 -0,4 Fastighetsskatt 13,3 13,3 +0,1 +0,0 Moms,netto 3,6 3,9 +0,2 Övrigt -0,2 0,3 +0,5 Summa exkl sanktioner 467,4 482,1 +14,8 Av ökningen är 5,5 miljarder hänförbar till skatter på arbetsinkomster och pensioner (kommunal och statlig inkomstskatt, allmän pensionsavgift, skattereduktion för allmän pensionsavgift m.m.). Detta är en ökning med 1,3 procent vilket är väsentligt lägre än de taxerade förvärvsinkomsternas ökning (+5,4 procent). Att skatten på förvärvsinkomsterna ökar långsammare än förvärvsinkomsten har två huvudorsaker. Den ena är en ren klassificeringsfråga och sammanhänger med att kommunalskatten inte längre inkluderar församlingsskatt. Härigenom "försvinner" 11,7 miljarder kronor som tidigare år ingått i kommunalskatten. Andra orsaker till att de arbetsrelaterade skatterna ökar långsammare än förvärvsinkomsterna är skattesänkningar. Skiktgränsen för statsskatten har höjts och första steget har tagits i den reform som ska kompensera för införandet av den allmänna pensionsavgiften. Intäkterna av skatt på inkomst av kapital (netto efter underskott) ökade med 8,9 miljarder kronor. Bakom ökningen ligger ökade reavinster. Reavinsterna nådde en toppnotering på 127 miljarder kronor. Detta innebär att den skatt som tas ut på reavinster detta år motsvarar cirka 38 miljarder kronor eller nästan 8 procent av de skatter som debiteras enskilda individer i samband med deklarationen. År 2000 gjorde 1 946 000 personer avdrag för pensionssparande - en ökning med 154 000 personer. Beloppet som drogs av ökade med 0,7 miljarder kronor och uppgår till 12,9 miljarder kronor. Det genomsnittliga avdraget ligger på drygt 6 600 kronor. Bolag och andra juridiska personer Den sammanlagda skatten för aktiebolag och andra juridiska personer uppgick inkomståret 2000 till 113,9 miljarder kronor. Detta är en ökning med 24,6 miljarder, eller 27,5 procent, jämfört med inkomståret 1999. Juridiska personers skatt inkomståren 1999 och 2000, miljarder kr 1999 2000 Förändring senaste året Statlig inkomstskatt 53,5 72,5 +19,0 (bolagsskatt) Avkastningsskatt 10,7 13,0 +2,3 Särskild löneskatt på 13,7 16,4 +2,7 pensionskostnader Fastighetsskatt 10,1 9,9 -0,1 Moms, netto 1,9 1,9 +0,0 ROT-avdrag -0,6 0,0 +0,6 Övrigt 0,2 0,2 +0,0 Summa 89,4 113,9 +24,6 Bolagsskatten ökade med 19 miljarder kronor från föregående år, vilket motsvarar en ökning med nästan 36 procent. Den kraftiga ökningen förklaras främst av att företagens resultat förstärkts av en omfattande återbetalning av pensionsmedel från försäkringsgivaren Alecta (f.d. SPP). En generellt positiv vinstutveckling i företagen har bidragit ytterligare till ökningen. Därutöver har bolagsskatten ökat med cirka 2,5 miljarder kronor som en följd av att medel som avsattes till periodiseringsfonderna i inkomstdeklarationen 1995 återförts till beskattning inkomståret 2000. Avkastningsskatten ökade med 2,3 miljarder kronor och den särskilda löneskatten på pensionskostnader med 2,7 miljarder. Avkastningsskatten, som betalas på medel innestående i pensionsförsäkringar, ökade i huvudsak på grund av att livbolagens tillgångar ökat. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader betalas på företagens pensionspremiebetalningar för de anställda. Ökningen av denna förklaras främst av lönesummans utveckling. Avstämning av skattekontot De flesta som deklarerat på den förenklade deklarationen fick besked om sin slutskatt i augusti och september. Nu i december får de som lämnat särskild deklaration besked om sin slutliga skatt. Det rör sig i huvudsak om enskilda företagare, bolag och andra juridiska personer. I samband med den månadsavstämning som nu gjorts av deras skattekonton kommer slutskatten att regleras för dessa. Eftersom skattekontot också omfattar månatliga betalningar av moms, arbetsgivaravgifter, debiterade preliminärskatter m.m. kan man inte utläsa av kontot hur stor del av ett överskott eller underskott som är hänförligt till den slutliga skatten. Det totala överskottet vid avstämningen i december som betalas ut uppgår till cirka 17,1 miljarder kronor. Beloppet betalas ut denna vecka till de som anmält konto. Övriga får pengarna med separat utbetalningskort nästa vecka. Det rör sig om sammanlagt 790 000 personer (fysiska och juridiska) som får betalningar från skattekontot. Det totala underskottet vid avstämningen uppgick till 30,4 miljarder kronor för 620 000 skattskyldiga. Som ovan framgår består underskottet för företagare också av tidigare nämnda månatliga betalningar. Till redaktionen: Vill ni ha siffror över debiterade skatter för det egna länet? Kontakta i sådana fall pressombudet på skattemyndigheten i regionen. Telefonnummer till samtliga skattemyndigheter finns på RSV:s hemsida. Siffror avseende avstämningar av skattekontot finns endast på riksnivå. Utredare Annika Persson Direkttel: 08-764 86 06 Utredare Mats Andersson Direkttel: 08-764 80 84 Avdelningsdirektör Bert Karlsson Direkttel: 08-764 95 09 Avdelningsdirektör A-M Andersson Direkttel: 08-764 84 65 Pressekreterare Tommy Karlholm Direkttel: 08-764 84 50 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00600/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar