Ripasso Energy genomför nyemission om 91,7 MSEK - Förstärker satsningen på PWR BLOK och omprioriterar resurser

Efter lanseringen av PWR BLOK har responsen från marknaden visat sig mycket god och potentiellt betydligt större än bolagets initiala bedömning. Ripasso Energy har därför idag beslutat att tillföra ytterligare resurser till PWR BLOK genom att:

 • Besluta om en emission av högst 18 347 312 aktier, till en kurs om 5 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs 91,7 MSEK före emissionskostnader om emissionen fulltecknas. Emissionen omfattas redan av teckningsförbindelser för ett sammanlagt belopp om ca 58 MSEK, vilket utgör ca 63 procent av emissionens högsta belopp.
   
 • Bolaget allokerar resurser från solhybridsprojektet på Sicilien till PWR BLOK. Omprioriteringen innebär en förskjutning av tidplanen för solhybridsprojektet med sex månader.

Skäl till förstärkningen av satsningen på PWR BLOK

PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning i vilken bolagets stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar för industrier där restgas bränns, till exempel inom den sydafrikanska och kinesiska ferrokromindustrin.

Den goda responsen från marknaden gällande PWR BLOK gör att Ripasso Energy nu fokuserar på det produktområdet och stärker upp balansräkningen för att täcka garantiåtaganden, öka försäljnings- och marknadsinsatser, stärka leveransförmågan och genomföra kostnadsbesparande åtgärder på stirlingmotorn.

Bolaget bygger nu ut produktionen för att ha en kapacitet att inom satsningen på PWR BLOK sälja och leverera 100 stirlingmotorer kommande år, 1 000 motorer 2019 och över 3 000 motorer år 2020. Styckkostnaden på motorn faller snabbt med volym. Bolagets styrelse bedömer att resursförstärkningen relaterad till PWR BLOK är det bästa sättet att nå höga försäljningsvolymer.

Ovanstående ska inte uppfattas som en resultatprognos. Bolagets resultat beror på många faktorer, framförallt antalet sålda motorer, försäljningstidpunkten och vilka kostnader bolaget har. Hur många motorer bolaget kommer att sälja, och när, är svårt att uppskatta, annat än i samband med enskilda projekt. Information om orders eller avtal som genererar försäljning offentliggörs därför särskilt, förutsatt att informationen vid tidpunkten bedöms vara väsentlig för marknaden. 

Villkor för nyemissionen

Styrelsen i Ripasso Energy har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 27 april 2017, beslutat om en nyemission av högst 18 347 312 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

För nyemissionen ska i korthet följande villkor gälla:

 • En (1) befintlig aktie berättigar till erhållande av tre (3) teckningsrätter
 • Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • Teckningskursen uppgår till 5 SEK per aktie
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 november 2017
 • Teckningstiden är den 4 december – 15 december 2017
 • Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2017; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 29 november 2017
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF under perioden 4 december – 13 december 2017
 • Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på NGM Nordic MTF från och med den 4 december 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen
 • Emissionen är garanterad till ca 63 procent genom teckningsförbindelser utan kostnad för bolaget

Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras senast omkring den 3 december 2017.

Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 183 473,12 SEK och antalet aktier ökar med högst 18 347 312 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,01 SEK.

”Vi tar nu det sista steget för att bygga ett vinstgivande bolag som kan växa mycket snabbt. Då vi nu kan fokusera helt på stirlingmotorn kommer vi kunna nå ansenliga förbättringar gällande verkningsgrad, effekt och kostnad. Vi kommer kunna dra nytta av detta både inom PWR BLOK och solhybrid. Att just nu sätta fokus på PWR BLOK känns som en självklarhet då den erbjuder så god ekonomi åt en stor mängd potentiella kunder”, säger Gunnar Larsson, Vd och grundare till Ripasso Energy AB.

”Vi hade kunnat vänta med denna emission men såg att vi snabbare kan nå våra mål med att göra den redan idag. Vi kommer nu inte behöva kompromissa alltför mycket när vi växer. Att det med stor sannolikhet leder oss till kassaflödespositivitet var av stor vikt när vi beslutade om tidpunkten”, säger Sven Sahle, Styrelseordförande och största aktieägare i Ripasso Energy AB.

Juridisk rådgivare i samband med nyemissionen är Advokatfirman Törngren Magnell. Eminova Fondkommission AB är bolagets mentor och emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Uppdatering avseende samarbetet med Horizon

Styrelsen har beslutat att omallokera resurser från samarbetet med Horizon avseende solhybrider på Sicilien till satsningen på PWR BLOK, eftersom den förväntas ge bättre avkastning. Omfördelningen av resurser innebär att tidplanen för Horizonprojektet senareläggs med omkring sex månader, vilket innebär att de första leveranserna avseende tre enheter nu förväntas ske tredje kvartalet 2018 (tidigare uppskattning första 2018). Senareläggningen innebär vidare att den uppskattade försäljningen om 100 motorer med ett uppskattat ordervärde om 4,8 MEUR (med positiv bruttomarginal) nu förväntas ske under 2019 (tidigare uppskattning 2018). Dessa uppskattningar avser endast försäljning relaterad till samarbetet med Horizon. Bolagets totala omsättning kommer att påverkas av andra faktorer, primärt hur försäljningen av PWR BLOK utvecklas. Vidare är bolagets kostnadsbas bredare än kostnader som relaterar till Horizonsamarbetet. Den uppskattade försäljningen ska därför inte uppfattas som en resultatprognos.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 08.30.