Ripasso Energy offentliggör prospekt

Den 7 september 2017 offentliggjorde Ripasso Energy att en extra bolagsstämma samma dag hade beslutat om en nyemission av högst 61 157 709 konvertibler, med företrädesrätt för bolagets aktieägare med teckningstid från och med den 6 november 2017 till och med den 24 november 2017.

Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från bolaget och hålls även tillgängligt på bolagets webbplats (www.ripassoenergy.com), Eminova Fondkommission ABs webbplats (www.eminova.se) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Gunnar Larsson, Ripasso Energys grundare och Vd, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök: www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.