Nya rapporter: Invandring är bra för Sverige

Sveriges relativt höga invandring har gått hand i hand med en bra ekonomisk utveckling. Invandring leder till ökad export och ökat stöd för välfärdsstaten. Det visar nya rapporter av tankesmedjorna Reforminstitutet och Arena Idé, som har gjort en sammanställning av aktuell forskning kring invandring och dess effekter, på uppdrag av Oss alla och PostkodLotteriet. 

Rapporterna, som är en sammanställning av internationella och svenska studier kring invandring och dess effekter, är unika i sitt slag. Slutsatserna i båda tankesmedjornas, Reforminstitutet och Arena Idé, rapporter visar att invandringen knappast har de negativa effekter som ofta påstås. Den sammantagna bilden av den forskning som tankesmedjorna sammanställt visar att invandrare är viktiga för Sverige.

Positivt för ekonomin

Nationalekonomen Stefan Fölster, chef på Reforminstitutet menar att invandringen är positiv för Sveriges ekonomi.

– Det är viktigt att se till effekterna på landets inkomster och tillväxt, som enligt forskningen är positiv, även om de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Många arbetsplatser är beroende av att kunna rekrytera invandrare. Och potential finns för ännu starkare utveckling med en bättre integration, säger Stefan Fölster.

Uppmanar alla att ta debatten

Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till fördomar, främlingsfientlighet, intolerans och rasism. Oss alla tror att det går att bekämpa rasismen och intoleransen genom att sprida kunskap om hur myterna ser ut. Nu begär Oss allas initiativtagare att regeringen, men även hela svenska folket, jobbar aktivt för att motverka mytbilden.

– Regeringen måste göra allt den kan för att bemöta felaktigheterna med fakta, säger Ingela Edlund som är en av initiativtagarna till Oss alla. Ett nästa steg är att vi alla visar att vi inte ställer upp på rasism och intolerans. Att ta debatten varje dag - på bussen, vid fikat, på gatan och bland sina vänner, säger hon.

Margot Wallström, som leder PostkodLotteriets satsning för mångfald och tolerans håller med.

- Vi vet att de flesta svenskar står upp för medmänsklighet och ser värdet av en solidarisk invandringspolitik. Allmänhetens attityder blir alltmer positiva till invandring, om man tittar på statistik från Sifo. Den här rapporten visar dessutom att ekonomer från såväl LO som näringslivet är eniga om invandringens positiva effekter. Det är viktigt att majoriteten får självförtroende i den här frågan och vågar stå upp mot de extrema åsikter som får stort utrymme i debatten idag.

Idag klockan 8 står initiativtagarna Jan Scherman och Katrin Ludvigsson, samt Margot Wallström utanför Riksdagen och delar ut rapporten.

Om rapporterna: Tankesmedjorna Reforminstitutets och Arena Idés analys utgår från regeringens lista över vanliga påståenden om invandrare och invandring. Rapporterna syftar till att bemöta utvalda påståenden med internationell empirisk forskning. Studierna utfördes i januari 2014 och publiceras idag, den 21 mars 2014.

Se sammanfattning nedan. Rapporterna i sin helhet går att ladda ned på www.ossalla.nu, www.teskedsorden.se och www.mangfaldframgang.se

För mer information vänligen kontakta info@ossalla.nu, Katrin Ludvigsson, Oss alla, 0733-38 86 29 eller Hanna Lindström, Postkodlotteriet, 0708-49 07 49

Oss alla är ett initiativ startat av fem individer - Jan Scherman, Katrin Ludvigsson, Ingela Edlund, Navid Modiri och Anna Ryott - som tror på mångfald och allas lika värde. Vi är ett politiskt och religiöst obundet nätverk av människor som med fakta, empati och respekt vill visa vägen till ett Sverige för oss alla. Huvudsyftet med Oss alla är att med ett nationellt upprop markera stödet för mångfald och allas lika värde. Här kan du också ta debatten för ett Sverige där mångfald är en styrka www.ossalla.nu

Stiftelsen Teskedsorden är samarbetspartner till Oss alla.

Postkodlotteriet har finansierat rapporterna inom ramarna för Hela Sverige – för Mångfald och Tolerans med syfte att bidra till ett öppnare och mer tolerant samhälle och näringsliv, lett av Margot Wallström.


SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla

Myter, halvsanningar och felaktigheter – här är fakta om invandring.

1. ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”

Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist. 

I Sverige fick 10 451 dataspecialister arbetstillstånd under åren 2009-2012.  Drygt en tredjedel, 36,6 procent av samtliga invandrade i Sverige har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som för befolkningen i sin helhet, 36 procent.  Personer med utländsk bakgrund leder 13 procent av Sveriges befintliga småföretag. Var femte företag som startades 2012 leddes av en person med utländsk bakgrund. Företag som drivs av invandrade har något högre tillväxt än företag i allmänhet. Bland universitetslärare är 25 procent utrikes födda och för läkare är siffran 31 procent.

2. ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”

Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

3. ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”

En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 %. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

4. ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”

Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring.

5. ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”

Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott. En aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.

6. ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla

Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

7. ”Solidaritet kräver likhet”

Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

8. ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”

Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

9. ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”

Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i det nya landet.

10. ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”

Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2014 flyr från inbördeskriget i Syrien.

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.