Stiftelsen Stadsmissionens skola startar Sveriges största idéburna gymnasieverksamhet

Idag har Skolinspektionen gett sitt godkännande till att Stiftelsen Stadsmissionens skola övertar sex skolor, tidigare drivna av JB-koncernen. Däribland JB Gymnasiet i Uppsala. Det innebär att stiftelsen startar Sveriges största idéburna icke-vinstdrivande gymnasieverksamhet och att skolorna kan fortsätta sin verksamhet som planerat till hösten.

Stiftelsen Stadsmissionen Skola har sedan länge drivit en idéburen icke-vinstdrivande skola som arbetar med att erbjuda utbildning för alla. I och med Skolinspektionens beslut kan stiftelsen nu utöka skolverksamheten och utveckla Sveriges största idéburna gymnasieverksamhet. Skolorna som berörs har tidigare drivits inom JB-koncernen och ligger, utöver i Uppsala, i Stockholm, Sundbyberg, Västerås, Eskilstuna och Örebro.

I juni skrevs överlåtelseavtal med de berörda skolorna, men innan övertagandet kunde träda i kraft krävdes att vissa förutsättningar var uppfyllda. En sådan är att Stiftelsen Stadsmissionens skola har fått samtliga elevers förtroende. Skolinspektionens godkännande för överlåtelserna är det sista steget i processen mot en större idéburen gymnasieverksamhet.

-       Det är mycket roligt att vi får driva verksamheterna på alla sex skolor. Vi har sedan tidigare elevernas förtroende. Skolinspektionens förtroende gör att eleverna kan fortsätta i skolan som planerat till hösten, säger Marika Markovits, ordförande i Stiftelsen Stadsmissionens Skola.

Problemen i svensk skola med sjunkande studieresultat och en ökad segregering är det grundläggande motivet till att Stiftelsen Stadsmissionens skola nu utvecklar sin skolverksamhet. Det goda personliga mötet, kompetens och stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling och mognad är grunden för stiftelsens inriktning.

Tillsammans med andra idéburna skolor vill Stiftelsen Stadsmissionens skola förverkliga ursprungsintentionen i friskolereformen – mångfald och valfrihet för den enskilde eleven. All eventuell vinst återinvesteras fullt ut i elevernas utbildning och pedagogiska utveckling.

-       Vi gör det här för att vi tror på den idéburna sektorns kraft och betydelse i samhället. Det behövs en ny röst i skoldebatten och en ny stark professionell aktör som alternativ till stora privata bolag som drivs i vinstsyfte. Det här är ett stort steg mot ett friskt och fungerande friskoleklimat i Sverige där eleverna är i fokus, säger Marika Markovits.

Uppsala kommun välkomnar en ny idéburen huvudman för JB Gymnasiet.

-       Kommunen verkar för att alla skolaktörer ska ha likvärdiga villkor, med transparens och öppna jämförelser av elevnöjdhet och resultat. Elevens bästa ska stå i fokus och jag ser att en långsiktig aktör som stiftelsen Stadsmissionen skola har bra förutsättningar att leva upp till det, säger Mohamad Hassan (FP), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala.

För mer information, vänligen kontakta:
Yvonne Borg, Kommunikationschef Stockholms Stadsmission

Mobil: 070-425 64 28
E-post: yvonne.borg@stadsmissionen.se

Marika Markovits, Direktor Stockholms Stadsmission
Mobil: 070-425 64 12
E-post: marika.markovits@stadsmissionen.se

Mohamad Hassan (FP), Kommunalråd och ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala
Telefon: 073-048 89 23
E-post: mohamad.hassan@uppsala.se

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från vår affärsverksamhet.

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.