I Svärtträsk har gruvavfallet täckts med grönlutslam som viktig komponent

För att förhindra läckage av tungmetaller från gruvavfall bestående av uppbrutet gråberg skedde under sommaren 2017 den största täckningen av gruvavfall där grönlutslam varit en komponent i täckkonstruktionen. Totalt gick det åt 8 000 ton grönlutslam. Den unika metoden har i forskningsprojekt under flera år utvecklats i samarbete mellan Boliden, Ragn-Sells, Ecoloop, Luleå tekniska universitet, MTC, RISE Processum, Swerock och Ramböll samt flera svenska massabruk. Platsen för täckningen är de nedlagda dagbrotten i Svärtträsk i Storumans kommun.

Scanmining fick år 2002 tillstånd för gruvverksamhet vid både Svärtträsk och Blaiken i Västerbotten. Under endast nio månader 2006 till 2007 bröts malm innehållande huvudsakligen zink men även bly och guld i Svärtträsk. Bolaget gick i konkurs 2008 och övertogs av Lappland Goldminers som i sin tur gick i konkurs 2012 utan att ha påbörjat brytning i Svärtträsk. Eftersom gruvan i realiteten saknar ägare men gruvavfallet läcker tungmetaller har Naturvårdsverket beviljat sammanlagt 105 miljoner kronor för sanering och återställande av området. Huvudman för saneringen är Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

– På området fanns när saneringen påbörjades bland annat två dagbrott, upplag av gråberg och samt en sedimenteringsbassäng, säger Kristina Sjödin, projektledare SGU. De miljöproblem som finns vid Svärtträsk består, trots en kort brytningstid, av utbrutet gråberg som låg öppet för väder och vind vilket över tid orsakar höga metallutsläpp i sjöar och vattendrag. Saneringen, som är mycket omfattande, påbörjades 2015 och beräknas pågå till 2020.

– Brytningen pågick i två dagbrott, som nu har fyllts igen. Det större dagbrottet har fyllts med det uppbrutna gråberget. Täckningen av gruvavfallet skedde med flera skikt varav två består av en blandning med grönlutslam. I kombination med andra täckande lager förväntar vi oss att gruvavfallet i Svärtträsk i framtiden inte ska orsaka läckage av tungmetaller. 

– I vår affärsverksamhet är en viktig del att hitta värden och användningsområden för material och restströmmar som ofta betraktas som avfall, säger Pär Odén, materialansvarig hos Ragn-Sells. Tekniken att använda grönlutslam från massabruk för att åstadkomma tätskikt för gruvavfall är ett exempel på det. I Svärtträsk svarade vi för kvalitetssäkring av 8 000 ton grönlutslam från Smurfit Kappa Piteå samt logistiken till Svärtträsk.

– Det känns fantastiskt roligt att utvecklingen av denna metod nu används i fullstor skala för att eliminera det miljöproblem som läckande gruvavfall utgör, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare, RISE Processum. Utvecklingen av metoden är ett bra exempel på när två industrier, i det här faller skogsindustrin och gruvindustrin, tillsammans med entreprenörer, konsulter och akademin möts till nytta för alla parter. Den vägledning som vi tillsammans med Boliden, Ragn-Sells, Ecoloop, Luleå tekniska universitet, MTC, Processum, Swerock och Ramböll producerat har använts i Svärtträskprojektet och visat sig fungera bra i praktiken.

För mer information, kontakta:

Kristina Sjödin, Projektledare, Renare mark och vatten, SGU

Tel. 08-545 215 12, email: kristina.sjodin@sgu.se

Pär Odén, Materialansvarig, Ragn-Sells

Tel. 010 723 33 09, email: par.oden@ragnsells.com

Gunnar Westin, Affärsutvecklare, Processum

Tel. 010-516 67 57, email: gunnar.westin@processum.se

För att ladda ner pressbilder se RISE Processums bildbank:

http://www.processum.se/sv/spprocessum/media/bildbank/bilder-pressmeddelanden/bilder-pressmeddelanden-2018/taeckning-av-svaerttraeskgruvan

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige och har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Viktiga uppgifter är bland andra att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn samt att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. SGU har idag cirka 250 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå.

www.sgu.se

Ragn-Sells är ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Vi erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Ragn-Sells Sverige omsatte 2016 3 288 MSEK och har ca 1 700 anställda.

ragn-sells.se

Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi.

www.processum.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera