RISE skapar en nationell infrastruktur inom toxikologi

RISE tar över infrastrukturen vid Swetox för att skapa en nationell infrastruktur inom toxikologi som erbjuder uppdrags- och testbäddsverksamhet, forskning och utbildning. Syftet är att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse och verka för en hållbar tillväxt.

Ny kunskap och nya metoder inom toxikologi kommer att påverka utvecklingen mot säkra läkemedel och kemikalier, en bättre hälsa och en hållbar miljö och ligger i linje med Sveriges nationella mål; ”Giftfri miljö”. Inom RISE uppdrag ryms såväl stöd till industrin i utvecklingen av produkter inom Life Science, som att erbjuda miljövänliga och hållbara alternativ till kemikalier och insatsvaror. Under våren har RISE, tillsammans med Karolinska Institutet och Länsstyrelsen Stockholm, utrett möjligheterna att ta över infrastrukturen inom toxikologi vid Swetox för att öka möjligheten att stödja svenskt näringsliv och skapa ekonomisk hållbarhet i den här typen av tjänster.

Genom en överenskommelse om medfinansiering från elva universitet, inklusive Karolinska institutet, (Göteborgs universitet, Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, SLU, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet) är detta nu möjligt. Universiteten bidrar med 15 Mkr och Länsstyrelsen Stockholm med 5 Mkr under en uppstartsperiod. Verksamheten tas över av RISE vid årsskiftet 2018/2019.

- Som innovationspartner stöttar RISE det svenska näringslivet genom att se till industrins och samhällets behov. Toxikologisk säkerhetsbedömning är viktigt för att öka konkurrenskraften för svensk industri och för att underlätta omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Pia Sandvik, vd RISE.

- Vi på Karolinska Institutet är glada att de värden som byggts upp inom Swetox infrastruktur får utvecklas vidare, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor på KI. Det är också glädjande att de elva universiteten kunnat enas om att stödja denna utveckling, och att RISE så tydligt visat intresse för infrastrukturen inom Swetox.

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera