Sveriges tuffa 2030-mål är ekonomiskt fördelaktiga för Sverige

För Sverige som nation kommer det att innebära en gynnsam makroekonomisk stimulans att nå det ambitiösa transportmålet till 2030. Enligt en studie som RISE Viktoria genomfört kommer BNP att öka jämfört med att bara följa EU:s nuvarande lagstiftning.

Att minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter är avgörande för att samhället ska kunna nå Parisavtalets mål om att hålla de globala temperaturökningarna under två grader. Sverige har beslutat att en 70-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska ske till 2030, jämfört med 2010 års nivå. Frågan är hur det påverkar svensk ekonomi?

Forskare vid RISE Viktoria har jämfört de makroekonomiska effekterna av olika tekniska vägval genom att specificera ett antal scenarier som alla möter 2030-målet. Man har sedan kört dem i en ekonometrisk modell över Sveriges ekonomi och handel. Modellen E3ME används av bland andra EU-kommissionen samt av flera nationalstater för att simulera vilka effekter förändringar i fordonsflottan får för ekonomin.

De makroekonomiska effekterna av att nå 2030-målet är positiva jämfört med att bara följa EU:s nuvarande lagstiftning, sett till bland annat BNP, investeringar, sysselsättning och konsumtion.

- De viktigaste slutsatserna i projektet är att det går att nå de ambitiösa svenska klimatmålen och att effekterna blir positiva för svensk ekonomi. Men för att kunna nå målen krävs en omedelbar omställning av svensk fordonsflotta mot mer elektricitet och en omedelbar uppskalning av produktion och användning av biobränslen, främst i form av drop inbränslen, säger Ann-Charlotte Mellquist, projektledare vid RISE Viktoria.

Projektet ”Effekter av en fossilfri fordonsflotta i Sverige” har finansierats av Energimyndigheten och drivs av RISE Viktoria i samarbete med Cambridge Econometrics och Fores.

Läs hela studien på: https://20fifty.se/

För mer information kontakta:

Ann-Charlotte Mellquist, projektledare RISE Viktoria: 070-265 6560, ann-charlotte.mellquist@ri.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media