Kommuniké från årsstämman i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 13 juni 2018 årsstämma i Göteborg. Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar. 

Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning samt att resultatet balanseras i ny räkning. Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med huvudägarnas förslag, att styrelsearvode för tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 utgår med 100 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000 kr till envar av övriga av årsstämmans valda ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

I enlighet med huvudägarnas förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Stämman omvalde till ordinarie styrelseledamöter Peter Hentschel, Karin Eliasson, Christer Hägglund och Steve Krognes. Som ordförande omvalde stämman Peter Hentschel.

I enlighet med huvudägarnas förslag, omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Bo Åsell som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag att utge 1 000 000 teckningsoptioner (optionsprogram 2018/2021) samt att bemyndiga för styrelsen att besluta om nyemission om aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tio (10) procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hentschel, Ordförande RLS Global AB, 0703-592911peter.hentschel@rlsglobal.se 

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.rlsglobal.se 

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar