Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 12 september 2014 extra bolagsstämma på bolagets kontor i Göteborg. Stämman beslutade, att Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1,7 miljoner kronor och högst 6,8 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande:
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1,7 miljoner kronor och högst 6,8 miljoner kronor.
Styrelsen fattade ovan nämnda förslag för att det vid ändringen av bolagsordningen 2013 skedde ett tekniskt misstag, när aktiekapitalet inte förändrades i linje med förändringen av lägsta och högsta antal aktier.

Styrelsen beslöt vidare att utfärda ett optionsprogram riktat till anställda i Bolaget.
Optionsprogrammet ger anställda en option att i framtiden förvärva aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris. Det totala antalet aktier som kan utges enligt options-programmet skall inte överstiga fem procent av antalet utestående aktier i Bolaget.


För ytterligare information kontakta
Kenth Hanssen
VD Rubicon Life Science AB
Tel: 0702-74 80 42
E-mail: kenth.hanssen@rubiconlifescience.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera