Kommuniké från Extra Bolagsstämma i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 21 januari 2016 extra bolagsstämma på bolagets kontor i Göteborg. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, vilka presenterats på företagets hemsida.

Stämman beslöt att bolagsordningens §3 ändras enligt följande:
Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknadsföra och sälja preparat för tandvård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Stämman beslöt vidare att välja Steve Krognes som ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsen beslöt också, att utfärda ett incitamentsprogram (Teckningsoptioner 2016/2019) riktat till anställda i Bolaget.
Emissionen, vilken omfattar högst 208 000 teckningsoptioner skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den maximala utspädningseffekten beräknas uppgå till högst 0,44 procent av aktiekapitalet/antalet röster, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta
Kenth Hanssen
VD RLS Global AB
Tel: 0702-74 80 42
E-mail: kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global erbjuder unika, snabba, minimalinvasiva och kostnadseffektiva behandlingar som kan minska behovet av antibiotika.

www.rlsglobal.se

RLS Global AB, Sörredsbacken 20, 418 78     Göteborg, tel 031-780 68 20,
e-mail customer@rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar