Rubicon Life Science AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt

Styrelsen i Rubicon Life Science AB (publ) (tidigare Orasolv Products AB) har beslutat genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och notera bolaget på AktieTorget. Vid full teckning av nyemissionen kommer Rubicon Life Science tillföras ca 8,5 msek före emissionskostnader. Erbjudandet är säkerställt upp till 67 % via teckningsförbindelser och garantier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna är 16 mars 2012. Teckning skall ske från och med 21 mars till och med 4 april 2012.

Bolaget är under namnändring till Rubicon Life Science AB. Bolaget har en ny styrelse och har rekryterat en ny, dynamisk VD som på kort tid tagit fram en ny affärsplan och strategi för bolaget. Rubicon Life Science styrelse tog i januari 2012 beslutet att genomföra en nyemission samt notera bolaget på AktieTorget. Noteringen görs för att tydliggöra värdet i bolaget samt för att underlätta för handel av aktier. Emissionsbeloppet är primärt avsett för att:
* Organisera bolaget för tillväxt
* Paketera produktportföljen
* Intensifiera säljåtgärderna

Förutsättningar och villkor för företrädesemissionen
I syfte att stärka Rubicon Life Science finansiella ställning har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som registrerades hos Bolagsverket den 13 december 2011, beslutat att genomföra en nyemission i bolaget med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning av nyemissionen kommer Rubicon Life Science att tillföras ca 8,5 msek före emissionskostnader. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna är 16 mars 2012. Teckning skall ske från och med 21 mars till och med 4 april 2012. De aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 40 %. För det fall samtliga nya aktier tecknas, med eller utan företrädesrätt, kommer bolagets aktiekapital att ökas med 333 332 SEK från 500 000 SEK till 833 332 SEK . Antal aktier i bolaget kommer som mest att ökas med 29 501 011 från 44 251 517 till 73 752 528. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,011 SEK .

För varje aktie i Orasolv Products som du ägde på avstämningsdagen 16 mars får du två (2) teckningsrätter. För teckning av en (1) ny aktie krävs tre (3) teckningsrätter.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen
– Sista dag för handel i Rubicon Life Science-aktie inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 13 mars 2012.
– Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande från och med den 14 mars 2012.
– Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna är 16 mars 2012.
– Teckningsperioden är från och med den 21 mars till och med 4 april 2012.
– Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier i bolaget.
– Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall kommuniceras via pressmeddelande senast den 4 april mars 2012.
– Det kommer inte att ske någon handel med teckningsrätter.
– Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan ske till valfritt antal (dock lägst 5 000 aktier) och skall ske under samma period som teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 21 mars till den 4 april 2012.
– Handel i betalade tecknade aktier (”BTA”) kommer ej att ske.
– Offentliggörande av emissionsutfall kommer att offentliggöras genom pressmeddelande den 11 april 2012


Göteborg den 21 mars 2012
Styrelsen i Rubicon Life Science AB (publ)


För ytterligare information kontakta

Joachim Cederblad
Styrelseordförande Rubicon Life Science AB
Tel: 0739-44 71 54
E-mail: joachim.cederblad@oskarsberg.se

Fredrik Florberger
VD Rubicon Life Science AB
Tel: 0704-58 09 74
E-mail: fredrik.florberger@gmail.com

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera