Delårsrapport januari – september 2015

Stort fokus på kliniska studier och vetenskaplig dokumentation skapar förutsättningar för stark kommersiell tillväxt

1 januari − 30 september i sammandrag

(Belopp inom parentes avser motsvarande värden samma period föregående år.)

»         Nettoomsättning uppgick till 1,9 MSEK (1,4), en ökning med 36 %.

»         Total rörelseintäkter uppgick till 2,0 MSEK (2,3), en minskning om 14 %.

»         Rörelseresultat uppgick till -7,1 MSEK (-8,7).

»         Resultat efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (-8,5).

»         Resultat per aktie var -0,16 SEK (-0,34).

»         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,2 MSEK (-8,1).

»         Likvida medel den 30 september uppgick till 0,3 MSEK (5,7).

»         Soliditeten uppgick till 65 % (81).

1 juli − 30 september i sammandrag

(Belopp inom parentes avser motsvarande värden samma period föregående år.)

»         Nettoomsättning uppgick till 0,2 MSEK (0,6), en minskning om 68 %.

»         Totala rörelseintäkter uppgick till 0,3 MSEK (1,0 MSEK), en minskning om 75 %.

»         Rörelseresultat uppgick till -2,1 MSEK (-2,6).

»         Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-2,6).

»         Resultat per aktie var -0,04 SEK (-0,10).

»         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 MSEK.

Viktiga händelser under perioden

FoU-projekt 

Studier

»         Den kliniska delen av Vinnova-projektet som har behandlat svårläkta infektioner på diabetesfötter, utförd vid bl.a. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nu sammanfattad i en vetenskaplig studie och inskickad till tidskrift för granskning (Q4 2015). Publicering förväntas inom kort. Resultat visar på signifikans för vårt preparat på en rad avgörande punkter.

»         Studier inom området parodontit (inflammation i tandköttsfickor) förväntas avrapporteras löpande under 2015 och 2016. Två studier är färdiga och sammanfattade och har skickats till tidskrifter under (Q4 2015).

»         Studier om svårläkta tandköttsfickor, ”residual fickor”, som inte läker ut vid normal behandling, har påbörjats i Italien, publiceras under 2016.

»         Klinisk studie inom fältet för inflammerade tandköttsfickor ”Perisolv och icke-kirurgisk parodontit-behandling”. Inväntar publicering (Q1, 2016).

»         Pågående studier inom fältet för kloraminreaktioner (in vitro) mot vävnad (in vivo), pågår sedan Q1 med bl.a. Chalmers tekniska högskola. Färdigt Q4. Inväntar publicering (Q2, 2016).

»         Två studier om kloraminers antibakteriella effekt utförd i Sverige och i Schweiz är klara och inskickade till tidskrifter. Inväntar publicering (Q4, 2015 eller Q1, 2016).

Regulatoriska frågor

»         CE-märkning förbereds för hudpreparatet, väntas färdigt under Q2, 2016.

»         Analys av utövande frihet (Freedom to operate) för marknadsföring av vårt kommande hudpreparat är utförd för den australiska marknaden (Q3, 2015). Inget hinder för avtal och försäljning för denna marknad.

Marknad

Försäljning

»         En artikel om Kindersolv presenterades i Denplans tidning Insight News, skriven av professor Avijit Banerjee. Artikeln ger en mycket positiv bild av Kindersolv som en skonsam och vävnadsbevarande teknik att avlägsna karies hos barn.

»         Perisolv används numera löpande vid universitetsutbildningar i delar av Europa bl. a. av en av de främsta parodontologerna, prof. Sculean från University of Bern som börjat använda Perisolv i sin hands on-utbildning.

Viktiga händelser efter perioden

Marknad

Försäljning

»         Den australiensiska läkemedelsdistributören Symbion Pty Ltd har tecknat ett avtal för de kommande tre åren som exklusiv återförsäljare av ChloraSolv.

»         Periimplantitpatent är godkänt för internationell fas (Q4, 2015).

»         Vi förbereder nu vår utrullning av Dermaprodukten under namnet ChloraSolv.

»         I lanseringsarbetet ingår att etablera en varumärkesplattform, ta fram en grafisk profil samt utveckla sedvanlig marknadskommunikation.

(se bild i bifogad pdf)

  VD-kommentar

Första distributörsavtalet på plats för nya dermaprodukten

Det har varit ett mycket händelserikt kvartal för RLS Global och några nyheter har direkt anknytning till den kommande lanseringen av ChloraSolv. I slutet av november tecknade vi ett exklusivt distributörsavtal med Symbion Pty Ltd för marknaden i Australien och Nya Zeeland. Ambitionen är att produkten ska börja säljas senast under Q3 2016. Nordic Health Economics har uppskattar, att kostnaderna för att behandla svårläkta sår och amputationer på den svenska marknaden uppgår till ca 5 miljarder svenska kronor. Om vi speglar de kostnaderna på befolkningsunderlaget i Australien och Nya Zeeland, talar vi om en marknad med betydande försäljnings­möjligheter.

Den vetenskapliga rapporten (studien) har lämnats in till en internationellt erkänd tidskrift och när rapporten publiceras kommer vi kunna kommunicera resultatet i sin helhet. Fram till dess kan vi bara upprepa att de preliminära resultaten visar, att vår produkt läker sår snabbare än hos den kontrollgrupp som behandlats med de metoder som för närvarande anses vara bäst klinisk praxis. Vi hade stora förväntningar inför studien och de har uppfyllts på en rad avgörande punkter.

Sårvårdsprodukten kommer att marknadsföras under namnet ChloraSolv vilket visar att preparatet baseras på vår kloraminlösning och därmed kompletterar vår övriga produktportfölj. Gemensamt för samtliga produkter inom kloraminfamiljen är att de mjukar upp nekrotisk vävnad, är ofarlig mot frisk vävnad och har en antibakteriell effekt utan att vara toxiskt. Det gör att våra produkter är enkla att använda, har inga biverkningar samt bidrar till att minska behovet av antibiotika.

Under perioden har det lagts fullt fokus på vår dermaprodukt, ChloraSolv och en rejäl satsning på kliniska studier inom parodområdet vilket har bidragit till att marknadsaktiviteterna för dentalprodukterna har fått stå tillbaka.

I ett mycket nära samarbete med vår distributör i Europa fortsätter vi att bygga från grunden och fokusera på framtagandet av bevis för Perisolvs utmärkta egenskaper. Vi har nu intressanta studier som påvisar effekterna på bakterier och biofilm*, vilka anses vara de viktigaste orsakerna till parodontit (tandlossningssjukdomar). Vi förväntar oss även här publicering inom kort.

I samband med att ChloraSolv ska rullas ut på ett flertal marknader runt om i världen med början under 2016, har det påbörjats ett arbete med att skapa en styrelse vars kompetens är anpassad till de globala möjligheter som RLS ser framför sig. De personer vi nu diskuterar med, har samtliga global erfarenhet av liknande företag och ett närverk hos potentiella partners, som kommer att bidra till bolagets fortsatta utveckling.

Givet de aktiviteter som bolaget nu har initierat, så känner jag stor tillförsikt för ett mycket spännande 2016.

Tack för ert fortsatta förtroende.

Göteborg november 2015

Kenth Hanssen

VD, RLS Global AB

*Biofilm består bland annat av mikroorganismer där celler fäster på en tand-, implantat-, eller hudyta. En viktig förutsättning för läkning är att biofilm som är orsaken till parodontit avlägsnas.

Risker och osäkerhetsfaktorer

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknads­relaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker

Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighets-godkännanden för att produkter skall kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktions-störningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten, patentintrång, ej beviljade patentansökningar.

Finansiella risker

Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och forskningsbolag. Denna omställning är beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Genom att Vinnova delfinansierade Bolagets viktiga FoU-projekt, ökar möjligheterna att kommersialisera nya produkter, samtidigt som dessa aktiviteter är kapitalkrävande under det innevarande och de närmaste åren.

Kommentar till resultat- och balansräkning

Nettoomsättningen för tre kvartal 2015 uppgick till 1,9 MSEK (1,4), vilket motsvarar en ökning på ca 36 % jämfört med samma period 2014. Summa rörelseintäkter uppgick till 2,0 MSEK (2,3), år 2014 innefattade övriga intäkter på 0,9 MSEK en delfinansiering på 0,9 MSEK från Vinnova.

Per kvartal 3 2015 har bolaget aktiverat nedlagda kostnader avseende patent och varumärkesansökningar på ca 0,9 MSEK. Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick för tre kvartal till -309 TSEK (-267 TSEK).

Rörelseresultat på -7,1 MSEK (-8,7) är förbättrat mot 2014, främst beroende på minskade netto-utvecklingskostnader för dermaprodukten. Rörelseresultatet har påverkats positivt med 0,7 MSEK avseende kostnader för patent och varumärken nedlagda under perioden januari – juni 2015.

Nästa rapport

Nästa rapport är bokslutskommuniké avseende 2015, som lämnas den 29 februari 2016.

Övrig information

För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.rlsglobal.se.

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Göteborg den 30 november 2015
RLS Global AB

Joachim Cederblad
Styrelseordförande

Jan Fornell                                                                Rune Löderup                                                            Christer Hägglund
Styrelseledamot                                                        Styrelseledamot                                                         Styrelseledamot

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen
VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se
telefon: +46(0)732-748042

Om oss

Rubicon Life Science utvecklar och säljer biokemiska produkter och metoder för behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen. Bolaget skall bli världsledande inom biokemiska och miljövänliga metoder för behandling av sjukdomar med vävnadsbevarande tekniker. -Rubicon Life Science är världsledande inom selektiva preparat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk intakt. -Rubicon Life Science ligger i framkant av den vävnadsbevarande utvecklingen inom vården och vågar vara innovativa. -Rubicon Life Science hjälper till i kampen mot antibiotikaresistents.

Dokument & länkar