OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSIONEN I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission som beslutades av styrelsen den 21 februari 2013, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning finns nu tillgängliga på RNB:s webbplats, www.rnb.se.

Prospektet går även att ladda ned elektroniskt via Finansinspektionens webbplats, www.fi.se samt Carnegies webbplats, www.carnegie.se. Prospektet kan beställas från RNB via e-post, info@rnb.se, eller telefon, 08-410 520 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Stefan Danieli, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 522 25, 0768-87 22 25, e-post: stefan.danieli@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:30 den 5 april 2013.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i någon jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper utgivna av RNB Retail and Brands AB (publ). Erbjudande till berörda personer att teckna aktier i RNB Retail and Brands AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som avses i detta pressmeddelande..

Nyemissionen riktar sig inte till allmänheten i eller aktieägare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken sådana personers deltagande förutsätter ytterligare prospekt, eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot tillämpliga bestämmelser i sådan jurisdiktion. De teckningsrätter, betalda tecknade aktier och nya aktier som omfattas av nyemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933, några andra delstatliga värdepapperslagar i USA eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätter, betalda tecknade aktier och nya aktier som tilldelas respektive erbjuds i nyemissionen får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion inom vilken det inte är tillåtet att erbjuda tecknade aktier, betalda teckningsaktier eller nya aktier.

Carnegie företräder RNB och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än RNB för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta RNBs förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som ”förväntas”, ”förutser”, ”har för avsikt”, ”planerar”, ”tror”, ”försöker” eller ”ska”. Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett fler tal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få RNBs faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. RNB utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar