Bokslutsrapport 1 januari - 31 augusti 2001

Bokslutsrapport 1 januari - 31 augusti 2001 · Rörelsens intäkter uppgick till 371,3 (380,2 proforma) Mkr · Resultatet efter finansnetto uppgick till -50,2 (-16,7 proforma inkl. SPP) Mkr · Resultatet före avskrivningar exklusive engångsposter uppgick till -18,5 (-0,2 proforma) Mkr · Christel Kinning ny VD sedan den 25 september · Omfattande åtgärdsprogram genomförs · Fortsatt expansion genom sex beslutade nyetableringar rnb-koncernen rnb-koncernen skapades genom sammanslagningen av Polarn O. Pyret AB och Portwear-koncernen sommaren 2000. Konsolidering av räkenskaperna för den nya koncernen har ägt rum från den 1 juli 2000. För att få relevanta jämförelsetal jämförs utfallet för januari-augusti 2001 med proformaräkenskaperna för den nya koncernen under samma period 2000. rnb-koncernen äger, driver och utvecklar butikskoncept för mode- och kvalitets-medvetna kunder och är ett av Sveriges största modeföretag. rnb verkar med sina butikskoncept i det övre kvalitetssegmentet. Varje koncept är inriktat på väl definierade målgrupper. I rnb ingår butikskoncepten Polarn O. Pyret (PO.P), Saks, Solo, Blombergs och NK/Varumärkesbutiker. Antalet butiker uppgick per den 31 augusti 2001 till 85 varav 15 drivs av franchise-tagare. Viktiga händelser Notering på Stockholmsbörsen Den 26 juni 2001 noterades rnb på Stockholmsbörsens O-lista. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget netto 60,5 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Per den 30 juni 2001 uppgick antalet aktieägare till 793. Byte av räkenskapsår På en extra bolagsstämma i rnb den 24 augusti 2001 beslutades om byte av räken-skapsår till perioden 1 september - 31 augusti. Beslutet innebär att räkenskapsåret kortats av till att vara 1 januari - 31 augusti 2001. Syftet med ändringen är att underlätta analys av bolaget och jämförelse med andra bolag inom sektorn. Nyetableringar rnb fortsätter att växa genom att beslut har fattas om sex nyetableringar, varav tre nyetableringar kommer att ske under det nya räkenskapsårets första kvartal. Övriga tre beslutade nyetableringar kommer att ske under 2002. Ett av de nytecknade hyresavtalen avser ca 600 kvm på Biblioteksgatan i Stockholm. rnb fortsätter därigenom sin expansion inom framförallt dammode genom etablering av en Solo-butik. Butiken öppnar våren 2002. Ny VD rnbs verkställande direktör Lars-Åke Tollemark lämnade sin befattning 25 september. Till tillförordnad verkställande direktör har styrelsen utsett Christel Kinning, tidigare vice verkställande direktör i rnb. Omfattande åtgärdsprogram genomförs Besparingsprogrammet som påbörjades i maj innebär kostnadsbesparingar om 5 mkr på årsbasis. Styrelsen beslutade att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram i bolaget med syfte att effektivisera organisationen och kraftigt reducera den fasta kostnadsmassan. Tillsammans med det tidigare besparingsprogrammet beräknas det totala åtgärdsprogrammet innebära kostnadsbesparingar om ca 19 Mkr. Struktur-kostnader om 9,1 Mkr för åtgärdsprogrammet har belastat resultatet för verksamhets-året 1 januari - 31 augusti 2001. Åtgärdsprogrammet kommer att ge märkbart lägre kostnader i befintlig verksamhet redan från första kvartalet på det nya verksamhets-året 2001/2002 och bedöms få full effekt under slutet av tredje kvartalet. Intäkter och resultat Det allmänt försämrade konjunkturläget har även påverkat konsumenternas köpbenägenhet. Konfektions- och beklädnadshandeln har under det senaste året endast vuxit med 0,2 procent. Koncernens intäkter uppgick under perioden till 371,3 (380,2 proforma) Mkr. Under perioden har fem butiker stängts, fem butiker byggts om och en butik öppnats, vilket medfört att omsättningen minskat i jämförelse med proforma föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till -50,2 (-16,7 proforma) Mkr. Resultatet har under perioden juni-augusti 2001 belastas med strukturkostnader om 9,1 Mkr för det beslutade åtgärdsprogrammet. Därutöver har resultatet under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär för samgående och notering om 2,8 Mkr. Bruttovinstmarginalen för perioden januari-augusti 2001 uppgick till 45,0 (46,5 proforma) procent. Perioden juni-augusti har påverkats av ovanligt stora prisnedsättningar till följd av den försvagade efterfrågetillväxten på marknaden. Den lägre omsättningen har också medfört oönskade ökningar av varulagret. För det kommande räkenskapsåret beräknas nuvarande överlager kunna reduceras till önskad nivå utan att bruttovinstmarginalen skall påverkas negativt. Omstruktureringsreserver om 8,5 Mkr har återförts mot resultatet, varav 7,0 Mkr avser avvecklingskostnader för Kimoda och 1,5 Mkr avser kostnader för samgåendet mellan Polarn O. Pyret och Portwear-koncernen. Konfektionsbranschens försäljning och resultat varierar kraftigt under året, så även för rnb. Kostnadsmassan är relativt likvärdig mellan kvartalen medan försäljningen varierar. För rnb är kalenderårets första åtta månader resultat- och försäljningsmässigt väsentligt sämre än kalenderårets sista fyra månader. Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick till 365,1 Mkr jämfört med 312,3 Mkr vid årsskiftet. Ökningen av balansomslutningen är hänförlig dels till förvärvet av en fastighet för centrallager, dels till ökningen av varulagret. Det egna kapitalet uppgick till 141,5 (103,3) Mkr, vilket ger en soliditet om 38,8 (33,1) procent. Under perioden har det egna kapitalet ökats genom nyemissioner om 70,7 Mkr netto samt konvertering av konvertibelt förlagslån om 5,1 Mkr. Därutöver har det egna kapitalet påverkats av periodens resultat om -35,9 Mkr samt förändring av koncernens sammansättning om -1,7 Mkr. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 76,8 Mkr jämfört med 68,1 Mkr vid årsskiftet. rnb hade ett konvertibelt förlagslån om 13,9 mkr med en löptid t o m den 30 september 2001. Anmälan om konvertering till nya aktier i rnb till en kurs om 51,67 kronor kunde ske fram till den 31 juli 2001. Då aktiekursen för rnb låg väsentligt under konverteringskursen har ingen anmälan om konvertering skett, vilket medförde att hela lånet om 13,9 Mkr återbetalades den 30 september 2001. Investeringar och avskrivningar Periodens investeringar uppgick till 34,1, (12,6 proforma) Mkr, varav förvärv av fastighet utgör 16,4 (0) Mkr, förvärv av bolag 6,7 (0) Mkr samt förvärv av inventarier och butiksinredningar 11,0 (12,6 proforma) Mkr, varav 3,5 Mkr har finansierats via leasingavtal. Avskrivningarna under perioden uppgick till 16,8 (14,9 proforma) Mkr, varav goodwillavskrivningar utgjorde 2,1 (2,1 proforma) Mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 353 personer (362 proforma). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 111,7 (110,6) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,1 (-3,9) Mkr. Periodens investeringar uppgick till 29,8 (74,6) Mkr, varav förvärv av fastighet utgjorde 16,4 (0) Mkr, förvärv av bolag 6,7 (73,7) Mkr samt förvärv av inventarier och butiksinredning 6,7 (0,9) Mkr. Framtidutsikter Det rådande konjunkturläget gör att marknadsläget för den kommande perioden är svårbedömt. Åtgärdsprogrammet som genomförs kommer dock snabbt att ge effekt på resultatet för kommande räkenskapsår. Koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet 2001/2002 bedöms bli bättre än för motsvarande period år 2000, då resultatet efter finansnetto uppgick till 15,1 Mkr. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 24 januari 2002 kl. 17.00 i rnbs lokaler på Sandhamnsgatan 81 i Stockholm. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för september-november 2001 offentliggörs den 24 januari 2002. Stockholm den 31 oktober 2001 rnb retail and brands ab Styrelsen Frågor angående denna rapport besvaras av: VD Christel Kinning 08-670 95 10, 0733-97 95 10 Ekonomichef Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00780/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00780/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar