KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROBERT FRIMAN INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Robert Friman International AB (publ), 556737-4037 kallas härmed till årsstämma 2017-05-08 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Långgatan 35 i Gnosjö.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2017-05-02, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2017-05-02 per post under adress Robert Friman Int. AB, Box 90, 335 22 Gnosjö eller via e-mail ir@robertfriman.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 2017-05-02. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. 

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.robertfriman.se. 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

Tillhandahållande av handlingar
Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Långgatan 35, 335 31 Gnosjö, samt på Bolagets webbplats www.robertfriman.se. Styrelsens fullständiga förslag och räkenskaper enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med 24 april 2017 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Långgatan 35, 335 31 Gnosjö, samt på Bolagets webbplats www.robertfriman.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

Gnosjö 4 april 2017

Styrelsen
Robert Friman International AB (publ)


Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2017 kl 09.39. 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar