Med anledning av Nyhetsbyrån Direkt:s artikel får Robert Friman International lämna följande kommentar

I januari 2016 blev Bolaget kontaktat av EBM och vi fick informationen att det föregick en utredning mot en leverantör till Bolaget. Vi fick också besked om att Bolaget inte var misstänkta för något brott.
EBM efterfrågade information som behövdes i utredningen mot leverantören och som bolaget överlämnade till myndigheten.

Eftersom bolaget inte misstänktes för något brott fanns det ingen anledning att samtalet med EBM var sådan information som bolaget behövde kommunicera med allmänheten.

Bolagets kontakter med Ernst & Young och Front Advokater hade överhuvudtaget inget samband med samtalet från EBM, utan var ett led i bolagets kontinuerliga arbete med att uppdatera och förbättra sina kontrollrutiner avseende bolagets leverantörer.

Det är bolagets mening att har det förekommit oegentligheter avseende moms så har det skett i tidigare led.

Styrelsen
Robert Friman International AB

Bolagets Certified Adviser (”CA”) är Partner Fondkommission AB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 19.11.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar