Presskommuniké - med anledning av EBM-undersökning

Tisdagen den 7 mars 2017 fick Robert Friman International AB besök av Ekobrottsmyndigheten (EBM). I samband med detta anhöll EBM en av bolagets anställda och på torsdagen häktades personen.

I samband med att EBM utreder tre av bolagets leverantörer av ädelmetaller, undersöker myndigheten om bolaget har lämnat oriktiga skattedeklarationer under räkenskapsåren 2015 och 2016. Vad den oriktiga uppgiften består i har EBM inte närmare förklarat. VD Björn Friman och en av bolagets styrelseledamöter Bill Friman, har delgetts misstanke om brott.

Styrelsen har fortsatt förtroende för bolagets ledning.

Bolaget, dess ledning och styrelse kommer att i varje avseende medverka och samarbeta med den utredning EBM genomför.

Robert Friman International AB har ett strikt kontrollsystem avseende metaller och penningtransaktioner. Företaget levererar metall enbart till tre stora, väletablerade internationella aktörer. Varje månad görs regelbundna - och stickprovskontroller avseende moms hos bolagets större leverantörer. Varje parti metall som lämnar företaget stäms av fysiskt.

Den verksamhet som företaget bedriver inom ädelmetallhandel bedöms inte påverkas.

Med anledning av pågående utredning och att bolaget fått del av ytterst begränsad information från EBM, hänvisas eventuell vidare kommunikation rörande ovanstående till bolagets ombud, advokaten Bengt Siverling.

Vid frågor kontakta:

Bolagets Ombud

Bengt Siverling
073 541 55 65

Johan Widström - Styrelseordförande
Robert Friman International AB 

Bolagets Certified Adviser (”CA”) är Partner Fondkommission AB.
Denna information är sådan som Robert Friman International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2017 kl.19.25 CET.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar