Robert Friman International AB (publ): Beslut om avlistning från Nasdaq First North

Sedan den 21 september 2017 har Robert Friman Internationals (”Bolaget”) aktier handlats på obs-listan efter att dotterbolaget mottog skatteverkets beslut om upptaxering av moms.

Styrelsen har arbetat intensivt efter det senaste årets händelser i dotterbolaget för att säkerställa en solid plan för bolagets långsiktiga finansiering och fortsatta verksamhet. Under en längre tid pågick förhandlingar med Surya som tidigare meddelats men som tyvärr inte längre är aktuell. Styrelsen ser då den föreslagna nyemissionen som skall behandlas på den extra bolagsstämman den 16 februari 2018 som en möjlighet för bolaget att fortsätta säkra sin finansiering och fortsätta bedriva sin verksamhet. Bolagsstämman får efter genomförd emission besluta om inriktning för verksamheten, om bolaget skall köpa delar eller hela smyckesverksamheten från konkursförvaltaren i dotterbolaget.

Bolagets fortlevnad är fram till den extra bolagsstämman osäker då emissionen inte är garanterad och det har förelegat en skyldighet för bolaget att upprätta en kontrollbalansräkning varvid bolaget även kallat till den första kontrollstämman för att pröva om bolaget skall gå i likvidation. På grund av ovanstående är det inte möjligt att kunnat lämna några konkreta planer för den fortsatta verksamheten innan den extra bolagsstämman är genomförd.

Mot bakgrund av ovan har bolaget nu mottagit informationen från Nasdaqs bolagsövervakning att man kommer att verka för en avlistning av bolagets aktier från Nasdaq First North. Bolaget har inte fått mer information gällande avlistningen än detta, men inom kort skall Bolaget få mer information kring formerna och en tidsplan för detta. Styrelsen kommer omgående att meddela marknaden när ytterligare information finns att tillgå. Styrelsen vill också meddela att om nyemissionen skulle gå igenom är det upp till ny styrelse att undersöka möjligheterna till en alternativ listning.

Styrelsen – Robert Friman International AB 

ir@robertfriman.se 
www.robertfriman.se 

Bolagets CertifiedAdviser (”CA”) är Partner FondkommissionAB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2018 kl. 21.00.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar