Robert Friman International AB (publ): Bolagets tidigare VD överklagar tingsrättens dom

I tingsrättens dom den 13 juli 2017 dömdes Robert Friman Internationals tidigare VD Björn Friman för att ha varit vårdslös med skattedeklarationerna för Robert Friman & Co AB (Bolaget) under perioden mars till december -16. Åtalet angående perioden januari -15 till februari -16 ogillades. Även åtalet angående skattebrott ogillades.

Tingsrätten konstaterade att det av ”utredningen framgår att Bolaget och Björn Friman under denna tid har vidtagit en rad åtgärder för att försäkra sig om att handeln med ädelmetaller var klanderfri”.

Tingsrätten konstaterade också helt korrekt att de av Björn Friman vidtagna åtgärderna har syftat till ”att Bolaget inte ville riskera att vara en del i momsbedrägerier …”. Tingsrätten drog därför den helt korrekta slutsatsen att det inte finns någon utredning till ”stöd för … att Björn Friman hade faktisk kännedom om att Bolaget ingick i ett led i ett momsbedrägeri”.

Därefter gick tingsrätten över till att bedöma om Björn Friman [ändå] ”borde ha känt till att Bolaget ingick som ett led i en transaktionskedja som innefattade momsbedrägerier”, d.v.s. ha varit i ond tro.

Begreppet ”ond tro” är motsatsen till ”god tro” och innebörden är att man är ovetande om ett bestämt (miss-) förhållande.

Ett konstaterande att Björn Friman inte haft någon faktisk kännedom om vad som förevarit i tidigare transaktionsled borde också ha inneburit att rätten därmed skulle ha funnit att Björn Friman har varit i god tro. Tingsrättens bedömning att Björn Friman - trots att han varit i god tro ändå kan anses ha varit i ond tro - är ologisk och den framstår därför som felaktig.

Björn Frimans vidtagna åtgärder syftade, precis som tingsrätten klargör, till att kunna avfärda ett påstående om att bolaget medverkade i ett momsbedrägeri.

Mot bakgrund av det nu sagda har Björn Friman överklagat tingsrättens dom.

Styrelsen – Robert Friman International AB
ir@robertfriman.se
www.robertfriman.se
 

Bolagets CertifiedAdviser (”CA”) är Partner Fondkommission AB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2017 kl. 08.30.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar