Robert Friman International AB (publ): Verkställande av avlistning från Nasdaq First North

Den 3 februari 2018 mottog Robert Friman international AB (publ) (”Bolaget”) informationen från Nasdaqs bolagsövervakning att man kommer verka för en avlistning av bolagets aktier från Nasdaq First North (”börsen”).

I en skrivelse daterad den 9 februari 2018 erhöll bolaget information om att börsen avser att besluta om avnotering. Bolaget fick möjlighet att via en skrivelse yttra sig om börsens beslut vilken börsen mottog den 14 februari 2018. Börsen har idag meddelat bolaget att beslutet om avlistning kvarstår då börsen gör bedömningen om att bolaget under en längre tid inte uppfyllt, och uppfyller inte de centrala noteringskraven enligt regelverket. Mot den bakgrunden har börsen beslutat om att aktierna i Robert Friman International ska avnoteras från Nasdaq First North med omedelbar verkan.

Styrelsen vill ånyo påpeka att skulle nyemissionen genomföras är det upp till ny styrelse att undersöka möjligheterna till en alternativ listning.

Styrelsen – Robert Friman International AB

ir@robertfriman.se

www.robertfriman.se

Bolagets CertifiedAdviser (”CA”) är Partner FondkommissionAB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.10.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Prenumerera

Dokument & länkar