Rekordlång överlevnad vid lungcancer

En helt ny medicin mot lungcancer har godkänts inom EU. Läkemedlet Avastin hämmar bildandet av blodkärl och ”svälter ut” tumören. Tumörerna krymper och blir samtidigt mer mottagliga för cellgift. Behandlingen visar en överlevnad på mer än ett år för dessa svårt sjuka patienter, ett resultat som tidigare aldrig visats.

Avastin (bevacizumab) är ett helt nytt läkemedel som nu är godkänt att användas i kombination med cytostatika hos patienter med lungcancer. EU:s godkännande innebär ett nytt vapen mot en sjukdom där alternativen hittills varit få.

– Som behandlingsansvarig läkare för patienter drabbade av lungcancer är jag mycket glad över att nu få ytterligare ett vapen i kampen mot denna svårbehandlade sjukdom. Jag tolkar resultatet från studien som att Avastin ska vara standardbehandling för den studerade patientgruppen, säger professor Roger Henriksson vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.


Fler levde längre
Den europeiska läkemedelsmyndigheten baserar sitt godkännande på två stora internationella studier. I den ena fas III-studien deltog drygt tusen patienter med avancerad icke småcellig lungcancer, den vanligaste formen av lungcancer. Alla behandlades med cytostatika, två tredjedelar fick dessutom tillägg av Avastin.

Resultaten visar att för de patienter som fick kombinationsbehandlingen förlängdes tiden innan deras sjukdom började försämras (progressionsfri överlevnad) med 20-30 procent jämfört med dem som enbart fick cytostatika. Efter ett år levde drygt 14 procent av dem som fick Avastin och cytostatika mot knappt 10 procent i den andra gruppen.

En tidigare fas III-studie visar att behandling av lungcancerpatienter med Avastin plus cytostatika ger en medianöverlevnad på 12,3 månader jämfört med 10,3 månader för dem som enbart fick cytostatika. Det är första gången en sådan överlevnad noterats.

Fakta om lungcancer
Lungcancer är den cancersjukdom som skördar flest dödsfall per år i Sverige. Det är den femte vanligaste cancerformen i Sverige med omkring 3 000 fall om året. Icke-småcellig lungcancer svarar för drygt 85 procent av fallen. Lungcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos. Sjukdomen upptäcks ofta så sent att den redan hunnit sprida sig i kroppen. Av dem som fått diagnosen lever 10 procent av männen och drygt 15 procent av kvinnorna efter fem år.

Rökning är den i särklass största riskfaktorn för lungcancer. Sjukdomen har länge varit betydligt vanligare bland män men kvinnorna börjar nu komma i kapp, vilket speglar rökvanorna. Om några år riskerar fler kvinnor att dö i lungcancer än i bröstcancer, den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Hett forskningsfält
Angiogeneshämning är ett hett forskningsfält inom cancervården. I Sverige pågår studier vid sju svenska sjukhus där Avastin i kombination med cytostatika prövas på patienter med lungcancer. De ingår i en internationell studie med 2 000 patienter vid 400 sjukhus.

Avastin är nu godkänt för tre av de fyra vanligaste cancersjukdomarna. Förutom lungcancer är Avastin sedan tidigare godkänt för behandling av spridd tarmcancer och spridd bröstcancer i kombination med cytostatika. En rad studier pågår där Avastin prövas vid flera cancersjukdomar, bland annat njurcellscancer och äggstockscancer.

Fakta om Avastin
Avastin är en angiogeneshämmare. Det innebär att den förhindrar bildande av de nya blodkärl (angiogenes) tumören behöver för att få syre och näring och växa. Avastin ”svälter ut” tumören. Tumörens mottaglighet för cytostatika ökar också. Det aktiva ämnet i Avastin, bevacizumab, är en humaniserad monoklonal antikropp.För mer information, kontakta:
Debora Egenvall, informationschef, Roche, 0705-88 12 62
Roger Henriksson, professor, Norrlands Universitetssjukhus, 0705-88 99 33


Roche Onkologi
Roche är världsledande inom onkologi. Bland företagets produkter finns bland annat Avastin (bröstcancer, kolorektalcancer, lungcancer), Herceptin (HER2-positiv bröstcancer), MabThera (lymfom), Tarceva (lungcancer, pankreascancer), Xeloda (bröstcancer, kolorektalcancer, magsäckscancer), NeoRecormon (anemi vid cancer), Bondronat (skelettmetastaser), Roferon-A (leukemi, Kaposis sarkom, malignt melanom, njurcellskarcinom) och Kytril (illamående vid cytostatika- och strålbehandling).
_______________________________________________________________________

Roche AB Liljeholmsstranden 5 Box 47327 100 74 Stockholm
Telefon 08-726 12 00 Telefax 08-744 06 81 www.roche.se

Dokument & länkar