BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

 • Sågverksindustrin befinner sig sedan drygt ett år i den värsta krisen sedan 1970-talet. Negativa omvärldsfaktorer, höga råvarukostnader och en förstärkning av den svenska kronan har pressat lönsamheten.
 • Rörvik skall vara en stark aktör i södra Sverige och aktivt arbeta för strukturella lösningar. Med detta som bakgrund har Styrelsen beslutat att genomföra en kraftfull förstärkning av bolagets finansiella ställning och avser att föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på cirka 270 Mkr och ge ägarna till bolagets konvertibla lån 2011/16 på 206 Mkr ett erbjudande om kvittning av lån mot aktier i bolaget.
  Emissionerna beräknas stärka bolagets balansräkning med cirka 476 Mkr och sänka räntekostnaderna med minst 25 Mkr per år. Styrelsens beslut och definitiva villkor för emissionerna kommer att lämnas senast den 8 mars 2013.
  Bolagets huvudägare stödjer förslaget.
 • Nettoomsättningen ökade med 8 % till 1 488 Mkr (1 381). Rörelseresultatet för 2012 uppgår till -135 Mkr (-131) och ett resultat före skatt på -179 Mkr (-163)
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till -56 Mkr(-34). Det negativa resultatet förklaras främst av det fortsatt höga råvarupriset i förhållande till försäljningspriset, kostnader på 30 Mkr för produktionsbegränsning med cirka 60.000 m3 sågade trävaror och nedskrivningar med 10 Mkr.

 • Som en konsekvens av beslutet att sänka den svenska bolagsskatten från 26,3% till 22,0% har koncernen minskat sin uppskjutna skattefordran avseende underskottsavdrag med 23 Mkr. Därutöver har uppskjutna skattefordringar skrivits ned med ytterligare 15 Mkr beroende på utredning avseende framtida drift vid ett av koncernens sågverk. Denna skattekostnad har till sin helhet påverkat det fjärde kvartalets resultat men har ingen likviditetseffekt. Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgår till -106 mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till 11 Mkr (-68). Under kvartalet har stort fokus varit på kassaflödet och på att minimera lageruppbyggnaden av sågade trävaror.
 • Bolaget har under vinterhalvåret genomfört en säsongsmässig produktionsbegränsning, produktionstakten kommer under våren att ökas till normalt kapacitetsutnyttjande.
 • Styrelsen har beslutat att sågverket i Tvärskog kommer att läggas i malpåse och har gett ledningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för framtida drift. Åtgärden kan komma att beröra cirka 34 personer.

För ytterligare information, kontakta
Per Rodert, vd, 0705-93 11 45

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera

Dokument & länkar