Delårsrapport januari – juni 2011

•    Sågverksindustrin har under den senaste perioden gått igenom den värsta krisen sedan 1970-talet.
•    Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till -23 Mkr. I resultatet ingår lagernedskrivning med 10 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 34 Mkr.
•    Efter periodens utgång har den planerade konvertibelemissionen slutförts. Emissionen har ytterligare förstärkt Rörviks finansiella ställning. Eget riskbärande kapital uppgår nu till cirka 679 Mkr.

      Andra kvartalet
     (1 april-30 juni)

•    Nettoomsättningen uppgick till 401 Mkr (341).
•    Rörelseresultatet uppgick till -23 Mkr (-18).
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -32 Mkr (-21).
•    Resultatet efter skatt uppgick till -32 Mkr (-15).
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till 34 Mkr (-95).

     Delårsperioden
     (1 januari-30 juni)

•    Nettoomsättningen uppgick till 749 Mkr (536).
•    Rörelseresultatet uppgick till -76 Mkr (129) . Jämförelseperiodens resultat exklusive ackordseffekter uppgick till – 59 Mkr.
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -91 Mkr (268). Jämförelseperiodens resultat exklusive ackordseffekter uppgick till – 70 Mkr.
•    Resultatet efter skatt uppgick till -91 Mkr (283). Jämförelseperiodens resultat exklusive ackordseffekter uppgick till – 55 Mkr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 28 Mkr (-159).
•    Eget kapital uppgår till 473 Mkr (621) och soliditeten till 33,8 % (46,5).
•    Likvida medel inkl. beviljade outnytt-jade krediter uppgick till 91 Mkr (115)

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar