DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013

  • Fortsatt stabila priser och leveransvolymer i kombination med låga lager indikerar nu att sågverksindustrin har passerat botten i den värsta lågkonjunkturen sedan 70-talet.
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet har förbättrats med 16 Mkr och uppgår till -13 Mkr (-29). Resultatet före avskrivningar är positivt och uppgår till 2 (-16) Mkr en förbättring med 18 Mkr. Resultatet under kvartalet har belastats med kostnader för sedvanliga sommarstopp under juli och augusti. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22 Mkr.
  • Råvarupriset ligger fortsatt väsentligt högre i södra Sverige än i övriga landet Råvarubalansen i södra Sverige måste förbättras genom en strukturering av industrin och en ökad import.
  • Rörvik är en stark aktör i södra Sverige och sonderar förutsättningarna för den konsolidering av sågverksindustrin i södra Sverige som bolaget bedömer är nödvändig för att branschen skall kunna fortsätta att utvecklas och nå en acceptabel lönsamhet.
  • För att öka importen har bolaget etablerat ett anskaffningskontor i Ryssland utöver vårt redan etablerade anskaffningsbolag i Norge. En förstärkning av den lokala anskaffnings-organisationen i Sverige genomförs också för närvarande för att öka råvaruköpen nära våra sågar.
  • Bolaget ökar produktionstakten under fjärde kvartalet till en utnyttjandegrad på drygt 70 %. Under de första nio månaderna har utnyttjandegraden varit drygt 50 %.
  • Bolaget renodlar verksamheten och har avyttrat rörelsen i AB Burseryds List till Bäckegårds List AB per den 1 juli 2013.
  • Förstärkningen av bolagets finansiella ställning är genomförd under maj månad. Bolaget har genom två emissioner tillförts cirka 390 Mkr, vilket minskat de räntebärande skulderna, ökar eget kapital och likviditet. Genom att delta fullt ut i emissionerna har bolaget huvudägare Meerwind AB ökat sitt ägande till cirka 79 %. Förstärkningen av finanserna gör att bolaget kan fortsätta förbättringen av den kortsiktiga lönsamheten och på ett förtroendefullt sätt jobba långsiktigt med råvaruleverantörer, skogsentreprenörer och kunder.
  • I revisorernas granskningsberättelse lämnas en reservation avseende värdet på uppskjutna skattefordringar.

För ytterligare information, kontakta
Per Rodert, vd, 0705-93 11 45

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16,40 den 18 november 2013.

Taggar:

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar