Delårsrapport Januari-Juni 2007

° Nettoomsättningen ökade till 1349 Mkr (1 068).

° Rörelseresultatet ökade till 171 Mkr (66).

° Resultatet efter skatt ökade till 115 Mkr (42).

° Resultatet per aktie uppgick till 8,30 kr (3,01).
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 40,4% (17,0)

° Rörelseresultatet för affärsområde Timber ökade till 172 Mkr (50). Rörelsemarginalen uppgick till 15,8% (5,5).

° Rörelseresultatet för affärsområde Råvara blev 6 Mkr (0).
Rörelsemarginalen uppgick till 0,8% (-).

° Under juli månad har en avsiktsförklaring ingåtts om förvärv av Wilhelmssons Trävaru AB. Wilhelmssons omsatte under det senaste bokslutsåret 126 Mkr och producerar en volym av cirka 70.000 m3 sågade trävaror. Övertagandet beräknas ske per den 1 september 2007.

° Koncernens resultatutveckling bedöms vara fortsatt stark under resterande del av året.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se