Kallelse till årsstämma i Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB håller årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 klockan 14.00 i Rörvik Timbers lokaler, Grännavägen 24 i Huskvarna.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

dels     vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014,

dels     anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 30 april 2014.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen på adress Rörvik Timber AB, Box 425, 561 25 Huskvarna, per telefon 036-580 11 40, per fax 036-13 20 22 eller per e-post på office@rtimber.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Sådan fullmakt bör ges in till bolaget i samband med anmälan. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.rtimber.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande och styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2013
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under 2013
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
 14. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
 15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 16. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
 17. Beslut om arvode till revisor
 18. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 19. Beslut rörande valberedning
 20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 21. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen har inför årsstämman 2014 bestått av följande ledamöter: Dirk Jonker, ordförande, (Meerwind AB), Staffan Lindblad (Per Rodert) och Sven A Olsson (styrelseordförande).

Valberedningen föreslår följande:

Val av ordförande på stämman (punkt 2)
Advokat Staffan Lindblad ska utses till ordförande på stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman (punkt 13)
Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2015, bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 14)
Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor vardera till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Ledamot som är anställd av bolaget ska inte erhålla något arvode. Arvode för uppdrag i revisionsutskott (3 ledamöter) ska utgå med 20 000 kronor vardera och för uppdrag i ersättningsutskott (2 ledamöter) 20 000 kronor vardera.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
(punkt 15)
Till styrelseledamöter föreslås omval av Svante Adde, Rolf Ekedahl och Per Rodert och nyval av Jérôme Schurink. Till styrelseordförande föreslås nyval av Svante Adde. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.rtimber.se.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 16)
Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2015, vara en revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode till revisor (punkt 17)
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 18)
Till revisor föreslås Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir bolagsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Stefan Engdahl som huvudansvarig för revisionen.

Beslut rörande valberedning (punkt 19)
Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de två röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer. Bolagsstämmans beslut rörande valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsens och den verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat framgår av årsredovisningen, som hålls tillgänglig enligt vad som framgår nedan under ”Handlingar”.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Första stycket i § 7 föreslås få följande lydelse.

Bolagets styrelse skall, till den del den utses av årsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. Ledamöterna utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 20)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen, totalt fyra personer. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören kan den rörliga ersättningen högst uppgå till 50 % av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen högst uppgå till 25 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet av individuellt satta mål.

Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. I individuella fall kan andra pensionslösningar tillämpas i enlighet med gällande kollektivavtal (ITP-planen).

Samtliga ledande befattningshavare kan avsluta sin anställning med mellan tre till sex månaders uppsägning. Styrelsen ska inte godkänna anställningsvillkor som skulle kunna medföra framtida oförutsägbara kostnader för bolaget. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Handlingar
Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med onsdagen den 16 april 2014. Materialet kan också rekvireras från följande adress: Rörvik Timber AB, Box 425, 561 25 Huskvarna eller per telefon 036-580 11 40. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.rtimber.se från samma tidpunkt.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkten 12 fordras att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 169 722 458 och det totala antalet röster uppgick till 169 866 908 varav 169 706 408 aktier av serie B (sammanlagt 169 706 408 röster) och 16 050 aktier av serie A (sammanlagt 160 500 röster). Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Huskvarna i april 2014
Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering och en enhet för stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 425
561 25 Huskvarna
Tel: +46 (0)36-580 11 40
Org.nr. 556541-2086
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2014 kl 08.00.

Taggar:

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar