KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I RÖRVIK TIMBER AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 april 2000 kl 18.00 på Stadshotellet i Vetlanda.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 17 april, dels anmält sig senast den 19 april 2000 skriftligen under adress Rörvik Timber AB, 574 85 Vetlanda, telefax 0383-918 09 eller per telefon 0383-918 00.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Förvaltarregistrerade aktier måste omregistreras senast fredagen den 14 april.

Ärenden
1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Godkännande av kallelse
6 Rapport från verkställande direktören
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9 Beslut om disposition beträffande företagets resultat
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12 Fastställande av arvode åt styrelsen
13 Fastställande av arvode åt revisorerna
14 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Övriga frågor
15 a) Styrelsen föreslår bolagsstämman den 27 april 2000 att följande bemyndigande lämnas. Styrelsen äger besluta om nyemission genom utgivande av B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uppgående till högst nominellt 20 miljoner kronor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta företagsförvärv mot betalning av aktier. Bemyndigandet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma.

15 b) Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå styrelseledamöter vid bolagsstämman 2001 samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén föreslår även, när så skall ske, revisorer.
16 Stämman avslutas

Förslag till styrelse
Vid bolagsstämma i april 1999 utsågs en nomineringskommitté att förbereda styrelsevalet 2000. Kommittén består av Johan Sjöberg, Stockaryd (sammankallande), Staffan Schele, Jan-Ove Forsell och styrelsens ordförande Jerry Fredriksson.

Kommittén föreslår omval av Börje Axelsson, Almar Burvall, Yngve Conradsson, Lars GW Löwhagen och Mats Moberg, samt nyval av Erik Sundblad.

Upplysning om revisorer
Vid bolagsstämma 1999 valdes Patrik Delborn och Bernhard Öhrn som ordinarie revisorer samt Peter Eliasson och Raine Svensson som suppleanter för perioden 1999 - 2002.

Myresjö i mars 2000
RÖRVIK TIMBER AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se