Kommuniké från årsstämma i Rörvik Timber AB (publ) den 12 april 2013

Rörvik Timber AB (publ) höll under fredagen den 12 april 2013 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 14 mars 2013 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.rtimber.se

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Stämman beslutade om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, innebärande att minskning av reservfonden och överkursfonden sker för att täcka den ansamlade förlusten.

Styrelse m.m

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2012.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2014 omvaldes Rolf Ekedahl och Thomas Scheibel samt nyvaldes Sven A Olsson, Svante Adde och Per Rodert. Vidare valdes Sven A Olsson till styrelsens ordförande.

Sven är utbildad jurist från Lunds Universitet och Advokat sedan 1974. Sven var en av grundarna av Vinges advokatbyrå och bedriver sedan 2009 egen verksamhet. Vidare är Sven styrelseordförande för Meerwind AB och styrelseledamot i bl.a Gunvor Group Ltd och Volga Sicav.

Svante är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är idag Senior Advisor på Poyry Capital i London och har varit bl.a CFO för Ahlström Corp. och VD för Lazard AB. Svante innehar styrelseuppdrag i bl.a. Konecranes Abp

Per är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 2006 VD för Rörvik Timber AB och har varit VD för Munksjö AB under åren 2000-2006. Per är bl.a styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB

Styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 250 000 kronor varav 500 000 kronor ska tilldelas styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Vidare beslutade stämman att arvode för uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 20 000 kronor till var och en av de tre ledamöterna och för uppdrag i ersättningsutskott med 20 000 kronor till var och en av de tre ledamöterna.

Stämman beslutade också att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska utses genom att de två röstmässigt största aktieägarna utser två ledamöter som tillsammans med styrelsens ordförande utgör valberedning. Avstämning ska göras per den 31 augusti 2013.

Minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband därmed

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor samt om minskning av aktiekapitalet med 59 327 842 kronor för avsättning till fri fond utan indragning av aktier.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor samt så att aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 100 000 000 och ett högsta antal av 400 000 000.

Företrädesemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst
68 695 396 kronor genom nyemission av högst 137 390 792 aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare att teckna de nya aktierna.

Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras i mitten av april 2013.

Kvittningsemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst
34 489 172 kronor genom nyemission av högst 68 978 344 aktier av serie B. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innehavare av bolagets konvertibler 2011/2016 som ska ha rätt att teckna det antal hela aktier som dennes fordran enligt konvertibel 2011/2016, inklusive upplupen ränta per den 25 april 2013, motsvarar. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning av konvertibelinnehavarnas nämnda fordran.

Detaljerade villkor för kvittningsemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras i mitten av april 2013.

______________

Huskvarna i april 2013
Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Per Rodert, VD Rörvik Timber AB, tel. 036-580 11 41

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2013 kl 14.00

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar