Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande Johan Hansen hälsade ett 20-tal aktieägare välkomna till årets årsstämma som hölls på IHH, Internationella Handelshögskolan, i Jönköping, igår. VD Per Rodert rapporterade från verksamheten, den pågående företagsrekonstruktionen samt kommenterade delårsrapporten för det första kvartalet som offentliggjorts tidigare. Utdelning Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas. Val av styrelse Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Orsaken till att styrelsen minskas med en ledamot är att ledamot Göran Sundström avböjt omval p g a åldersskäl. Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Cornelia Strauss, Bo Lerenius och Nils Kuylenstierna. Stämman omvalde Johan Hansen till styrelsens ordförande. Val av valberedning Till valberedning valdes Bo Lerenius (ordförande), Mikael Kjell och Stig Sjöberg. Styrelsearvode Arvode till arbetande styrelseordförande beslutades till 100 000 kronor per månad jämte en pensionspremie om 10 000 kronor per månad, till övriga ledamöter ej anställda i bolaget beslutades utgå ett totalt årligt styrelsearvode om 684 800 kronor. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på bolagets hemsida. Fastställande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet Stämman fastställde årsredovisningen för 2008 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008. Huskvarna den 24 juni 2009 RÖRVIK TIMBER AB (publ)

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera

Dokument & länkar