Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission av konvertibler om cirka 206 miljoner kronor

Rörvik Timbers styrelse har beslutat att föreslå en emission av ett konvertibelt lån om högst cirka 206 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen förutsätter beslut på bolagets årsstämma som avses hållas den 9 maj 2011.

Förslaget innebär i huvudsak att:

  • Bolaget tar upp ett konvertibelt lån om nominellt högst 206 082 485,95 kr.
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna lånet i förhållande till storleken av deras innehav av aktier i bolaget. Varje befintlig aktie i bolaget berättigar till erhållande av 3 teckningsrätter. 5 teckningsrätter berättigar till teckning av en konvertibel om nominellt 0,55 kr.
  • Emissionskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp och skall erläggas kontant, dvs. 0,55 kr kontant för varje konvertibel om nominellt 0,55 kr.
  • Lånet har en löptid om 5 år, t.o.m. 2016-06-30.
  • Lånet löper med en årlig ränta om 6 % som utbetalas årligen i efterskott. Om marknadsräntan (Stibor 3 månader) vid ingången av en ny ränteperiod överstiger 5 % löper dock lånet istället med en årlig ränta om 7 % för sådan period.
  • Lånet är efterställt bolagets övriga oprioriterade fordringar.
  • Lånet kan konverteras till B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 0,55 kr per aktie, vilket således kan medföra högst 374 695 429 nya aktier vid full konvertering.

Bolagets huvudaktieägare Meerwind AB har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av emissionen samt att därutöver teckna eventuella ytterligare konvertibler som inte tecknas av andra. Emissionen är därmed garanterad i sin helhet (100 %) av Meerwind AB. Meerwind AB har vidare åtagit sig att rösta för emissionen på bolagets årsstämma. Preliminär tidplan för emissionen framgår nedan.

Bakgrund och motiv i korthet
Rörvik Timber-koncernen bedriver träförädling på 10 produktionsställen i Södra Sverige och har cirka 300 anställda. Verksamheten består av sju sågverk med en årlig produktionskapacitet på cirka 950 000 m3, en anläggning för tryckimpregnering samt anläggningar för byggnadslist och stallströ.
Rörvik Timber har under 2010 genomgått en framgångsrik företagsrekonstruktion som medfört en effektivisering av verksamheten och en förstärkning av den finansiella ställningen. Kortsiktigt befinner sig trävarubranschen i en besvärlig period, men styrelsen bedömer att detta kan medföra möjligheter på lång sikt.
Rörvik Timbers styrelse har mot denna bakgrund beslutat att föreslå en förstärkning av bolagets finansiella ställning för att vara bättre positionerad att kunna dra nytta av de strukturförändringar och den långsiktigt positiva utveckling som bedöms komma inom trävarubranschen.
Den av styrelsen föreslagna emissionen är garanterad av bolagets huvudägare Meerwind, kontrollerat av Gunvor Group, som tydligt markerar sin långsiktighet och tilltro till bolagets utvecklingsmöjligheter. Rörvik Timber blir i och med emissionen en av de starkaste aktörerna i branschen”, säger Conny Karlsson, styrelseordförande i Rörvik Timber.
Rörvik Timber kan med detta kapitaltillskott och det stöd vi känner från ägarna fortsätta arbetet med att göra Rörvik Timber till en effektiv och lönsam sågverkskoncern”, kommenterar Per Rodert, VD för Rörvik Timber.

Preliminär tidplan
Fullständigt emissionsförslag
tillgängligt på bolagets webbplats:                                    Senast 18 april 2011
Årsstämma:                                                                   9 maj 2011
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter:             Omkring slutet av maj 2011
Teckningsperiod:                                                            Omkring början – mitten av juni 2011

Rådgivare
Rörvik Timber har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med emissionen.

Huskvarna den 8 april 2011

Rörvik Timber AB (publ)

Styrelsen 

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.20 den 8 april 2011.

Taggar:

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera

Dokument & länkar