Rörvik Timber AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2008 samt lämnar information om Företagsrekonstruktionen.

Idag publicerar Rörvik Timber den fullständiga årsredovisningen för 2008 på www.rtimber.se Rörvik Timbers årsstämma hålls tisdagen den 23 juni 2009. Rörvik Timber befinner sig sedan den 29 april under företagsrekonstruktion. Information om företagsrekonstruktionen och revisorernas revisionsberättelse, som avviker från standardutformningen, finns i årsredovisningen och redovisas i denna kommuniké. Företagsrekonstruktion De bolag som den 29 april ansökte om företagsrekonstruktion var moderbolaget Rörvik Timber AB samt dotterbolagen Rörvik Timber Holding AB, Rörvik Timber Sales AB, Rörvik Skog AB, Rörvik Timber Boxholm AB, Rörvik Timber Myresjö AB, Rörvik Timber Tranemo AB, Rörvik Timber Rörvik AB, Rörvik Timber Sandsjöfors AB, Rörvik Timber Tvärskog AB, Rörvik Timber Linghem AB, Rörvik Timber Stock AB och Wijkström Timber AB. De bolag, inom koncernen, som sysslar med förädlingsverksamhet berörs inte av rekonstruktionen. Dessa bolag är AB Burseryds Listfabrik, Nordic Wood Treatment AB och Rörvik Swedfore AB. Inte heller de två utländska bolagen Norsk Virke AS och Niels Ulrich Pedersen AS påverkas. Rekonstruktionsplan Bolaget har tillsammans med rekonstruktören utarbetat en rekonstruktionsplan som syftar till att förbättra bolagets resultat och finansiella ställning. Åtgärdsplanen innehåller följande moment för koncernen. • Uppgörelse med leverantörer om råvaruleveranser • Ackord med fordringsägare. • Försäljning av verksamheter och dotterbolag • Nyemission. • Minskad kapitalbindning i kundfordringar • Fortsatt arbete med att säkerställa en god relation med bolagets kunder. • Återgång till normal produktion anpassad till marknadens efterfrågan. Genomförda aktiviteter • Uppgörelse har träffats med vissa leverantörer om leverans av råvara till koncernens sågverk • Uppgörelse har träffats med bolagets största fordringsägare om ett underhandelsackord. Diskussioner pågår med andra större fordringsägare. • Avtal har träffats med Södra om försäljning av dotterbolaget BJU i Rottne AB och impregneringsan- läggningen i Åstorp. Inga andra avyttringar planeras för närvarande. • Arbetet med en nyemission pågår. Beslut om villkor beräknas tas på en extra stämma i mitten av juli, med teckningstid i början av augusti och likvid i slutet av augusti. • Kapitalbindningen i kundfordringar minskar enligt plan och beräknas vara på normal nivå efter sommaren. • Lagerminskning till normal nivå av färdiglager är genomförd. Genomförandet av rekonstruktionsplanen följer den uppgjorda tidplanen. Riskfaktorer Den väsentligaste risken för verksamheten är att kunna säkerställa fortsatt drift. Detta kommer att kräva att ovanstående åtgärder genomförs och att uppgörelse finns med bolagets fordringsägare och finansiärer samt att bolaget tillförs eget kapital genom en nyemission. De värden som anges i denna årsredovisning bygger på fortsatt drift. Styrelsen och den verkställande ledningens uppfattning är att det finns goda möjligheter att rekonstruk-tionen inklusive nyemissionen kommer att lyckas och denna uppfattning grundas på de avtal som slutits med viktiga intressenter i nuläget. Revisionsberättelse Till årsstämman i Rörvik Timber AB (publ) Org.nr 556641-2086 Vi har granskat års­redovisningen, koncern­redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Rörvik TImber AB (publ) för räkenskaps­året 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps­handlingarna och förvaltningen och för att års­redovisnings­lagen tillämpas vid upprättandet av års­redovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års­redovisningen, koncern­redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Med undantag för vad som sägs nedan har revisionen utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års­redovisningen och koncern­redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps­handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings­principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års­redovisningen och koncern­redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse­ledamot eller verkställande direktören är ersättnings­skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse­ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags­lagen, års­redovisnings­lagen eller bolags­ordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Styrelsens och verkställande direktörens bedömning av bolagets förmåga till fortsatt drift redogörs för i förvaltningsberättelsen på sid 29 och bygger på ett avslut på företagsrekonstruktionen inklusive en nyemission. Per dagens datum finns det ingen möjlighet att verifiera dessa bedömningar eftersom företagsrekonstruktionen pågår och nyemissionen inte är beslutad vare sig till omfattning eller villkor. Vi kan, med anledning av denna begränsning av revisionen, varken bekräfta eller avfärda att förutsättningar för fortsatt drift föreligger. Med undantag för de eventuella justeringar av årsredovisningen som kan föranledas av en förändrad situation vad gäller företagsrekonstruktionen har årsredovisningen upprättats i enlighet med års­redovisnings­lagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltnings­berättelsen är förenlig med års­redovisningens och koncern­redovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat­räkningen och balans­räkningen för moder­bolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moder­bolaget enligt förslaget i förvaltnings­berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps­året. Jönköping den 8 juni 2009 Ernst & Young AB Bertel Enlund Auktoriserad revisor ____________________________________________________________________________ Den fullständiga årsredovisningen för år 2008 finns att läsa på www.rtimber.se Huskvarna den 9 juni 2009 Rörvik Timber AB (publ) Styrelsen Ytterligare information lämnas av: Per Rodert, VD för Rörvik Timber tel 070-593 11 45 Rörvik Timber bedriver träförädling vid 11 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår koncernens 7 sågverk, två enheter tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950.000 m3 sågade trävaror på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet. Rörvik Timber AB (publ) Box 18 561 21 Huskvarna Tfn +46 (0)36-580 11 40 www.rtimber.se

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Prenumerera

Dokument & länkar