Rörvik Timber föreslår sammanläggning av aktier, kapitalstrukturförändring och emissionsbemyndigande

Styrelsen för Rörvik Timber har beslutat att föreslå att årsstämman den 23 maj 2012 beslutar om sammanläggning av aktier 1:100, varigenom 100 aktier läggs samman till 1 aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Sammanläggningen medför att antalet aktier i bolaget minskar med faktor 100 och att varje akties kvotvärde ökar från 0,50 kr till 50 kr. Styrelsen förslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avsikten är att sammanläggningen ska genomföras så snart som möjligt efter årsstämman.

Styrelsen har vidare beslutat att föreslå att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med cirka 250 miljoner kr, från cirka 312 miljoner kr till cirka 62 miljoner kr, för avsättning till reservfonden i syfte att bolaget ska erhålla en ändamålsenlig kapitalstruktur. Minskningen genomförs utan indragning av aktier och medför att varje akties kvotvärde (efter sammanläggning enligt ovan) minskar från 50 kr till 10 kr.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B. Sådana emissioner skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får avse sammanlagt högst så många nya aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras inom kort. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.rtimber.se, senast från och med den 2 maj 2012.

Rörvik Timber har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med ovannämnda åtgärder.

Huskvarna den 23 april 2012

Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tel: +46 (0)36-580 11 40
Org.nr. 556541-2086
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2012 kl 08,45.

Taggar:

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar