Styrelsen för Rörvik Timber offentliggör prospekt

Årsstämma i Rörvik Timber AB (publ) (”Rörvik Timber” eller ”Bolaget”) den 12 april 2013 beslutade om dels en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, dels en riktad kvittningsemission av aktier av serie B till innehavare av Bolagets konvertibler 2011/2016. Med anledning av nyemissionerna har styrelsen för Rörvik Timber upprättat två prospekt. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt och anmälningssedlar finns tillgängliga på Rörvik Timbers hemsida, www.rtimber.se, samt på www.penser.se/rorvik. Prospekten och anmälningssedlar för respektive erbjudande kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte har offentliggjorts
Prospekten innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital, skulder samt nettoskuldsättning per den 31 januari 2013, vilka tidigare inte har offentliggjorts.

Eget kapital i koncernen per den 31 januari 2013 uppgår till 189 MSEK, motsvarande en soliditet på 15,6 procent. Räntebärande skul­der per den 31 januari 2013 uppgår till 880 MSEK. Nettoskulden (räntebärande skulder inklusive finansiell leasing minus likvida medel) uppgår till 880 MSEK per den 31 januari 2013. I beloppet ingår lån från kreditinstitut om 362 MSEK, finansiell leasingskuld om 154 MSEK, skuld till huvudägaren om 175 MSEK samt konvertibla skuldebrev om 189 MSEK (exklusive del som redovisas som eget kapital).

Eget kapital och skulder, MSEK 2013-01-31   Nettoskuldsättning, MSEK 2013-01-31
         
Kortfristiga skulder     Likviditet  
Mot borgen -   Kassa 0,1
Mot säkerhet 573,4   Likvida medel -
Blancokrediter¹ 142,4   Lätt realiserbara värdepapper -
Summa kortfristiga skulder 715,8   Summa likviditet 0,1
         
Långfristiga skulder     Kortfristiga räntebärande fordringar -
Mot borgen        
Mot säkerhet 117,9   Kortfristiga räntebärande skulder  
Blancokrediter 188,5   Kortfristiga skulder till kreditinstitut³ 361,8
Summa långfristiga skulder 306,4   Kortfristig del av långfristiga skulder 36,6
      Andra kortfristiga skulder 175,0
Eget kapital     Kortfristig skuldsättning 573,4
Aktiekapital 62,4      
Övrigt tillskjutet kapital 517,9   Kortfristig nettoskuldsättning 573,3
Reserver -1,5      
Balanserat resultat² -376,1   Långfristiga räntebärande skulder  
Periodens resultat -13,5   Långfristiga skulder till kreditinstitut 117,9
Summa eget kapital 189,2   Emitterade obligationer -
      Andra långfristiga skulder 188,5
Summa eget kapital och skulder 1 211,4   Långfristig skuldsättning 306,4
         
      Nettoskuldsättning 879,7
¹ Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga kortfristiga skulder.    
³ Med anledning av att Rörvik Timber inte uppfyller åtagandet om att soliditeten på koncernnivå ska uppgå till minst 25 procent vid varje kvartalsslut hanteras samtliga skulder till huvudbanken som kortfristiga skulder i enlighet med IFRS.
² Inklusive årets resultat för 2012.        

Huskvarna den 17 april 2013

Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Per Rodert, VD Rörvik Timber AB, tel. 036-580 11 41

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013 kl 08.30

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar