ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 16 MAJ 2018

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning på 0,30 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,07 kronor per aktie (sammanlagt 0,37 kronor) för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 maj 2018 och utbetalning sker den 23 maj 2018.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter oförändrat ska vara fem och omvalde styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen, Roger Mattsson och Per Skoglund. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Stämman beslutade om oförändrade arvoden: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 10 000 kronor till vardera ledamot i utskotten (tidigare inga utskottsarvoden). Till arbetstagar-representanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

Revisor
Stämman beslutade att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och nyvalde revisionsbolaget KPMG för perioden till slutet av årsstämman 2019. Auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att utses till huvudansvarig för revisionen. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Valberedning
Stämman godkände föreslagen instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare fram tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 70-581 4019

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj kl. 15:45 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Taggar:

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Prenumerera