DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

(För tabell se bifogad fil.)

Resultatet efter finansnetto för de första nio månaderna 2007 uppgick till -63 (-44) MSEK.

· Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet 2007 uppgick till -82 (1) MSEK. Kvartalet har belastats med kostnader om cirka 30 MSEK för årliga underhållsstopp vid bruken i Vallvik och Rottneros. Avsättning har skett med 10 MSEK i tredje kvartalet för att genomföra personalreduktioner om cirka 30 tjänster i Rottneros.

· Ökade kostnader för vedråvara samt vedbrist har påverkat resultatet januari till september negativt med 141 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. De höga priserna på ved väntas bestå under resterande del av året.

· Bolaget förväntar sig en fortsatt stark marknad för massa. Aviserade prishöjningar i USD från och med oktober har etablerats och dessa priser förväntas bestå året ut. Den svaga dollarkursen har dock till stor del motverkat dessa prishöjningar.

· I projekt Sydafrika pågår en huvudstudie som skall vara färdig i början på 2008. Rottneros kommer, om projektet genomförs, att bli delägare i ett fristående bolag som har förutsättningar att nå en god lönsamhet.

· Beslutet att investera i en ny produktionsanläggning för SilviPak i Miranda har ytterligare ökat marknadsintresset för denna nya förpackningstyp.

· Rottneros VD Lars Blecko meddelade den 2 oktober att han lämnar Rottneros för att tillträda som VD för värdehanteringsföretaget Loomis, som är ett dotterbolag till Securitas. Lars Blecko har varit koncernchef för Rottneros sedan hösten 1999.

· Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2007.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

(För fullständig rapport samt grunddata se bifogad fil.)

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar