Delårsrapport januari-juni 2013

  • Resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2013 uppgick till -20 (36) MSEK. Resultat efter finansnetto för första halvåret 2013 uppgick till -24 (32) MSEK. Avvikelsen är i allt väsentligt hänförlig till pris och valuta. Resultatet är belastat med kostnader avseende avgående VD i enlighet med gällande avtal
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 (67) MSEK för andra kvartalet 2013. Det negativa kassaflödet förklaras i sin helhet av en minskning av resultatet.
  • Priset för kemisk massa i USD har under perioden jan-jun stigit med 50 USD per ton och under andra kvartalet med 23 USD per ton. Det genomsnittliga priset i kronor har dock varit 302 sek per ton lägre än föregående år beroende på den svaga dollarkursen.
  • Som tidigare meddelats tillträdde Carl-Johan Jonsson som ny VD och koncernchef per den 1 juli 2013.

 

VD-ord

Den världsekonomiska utvecklingen fortsätter att vara relativt svag. På samma sätt förhåller sig den globala massamarknaden. Vissa månader ökar leveranserna till Kina och Europa medan de minskar vissa månader. Sammanlagt har massaleveranserna i världen ökat med nära två procent under årets första fem månader jämfört med fjolårets första fem månader. PIX-priset för NBSK-massa i Europa har fortsatt uppåt under våren och snittet under andra kvartalet blev drygt 850 USD/ton att jämföra med dryga 820 USD/ton under årets första kvartal. På den starkare USA-marknaden är PIX-priset uppe i 950 USD/ton. Det är främst valutaberoendet med den starka svenska kronan som gäckar skogsindustrin och dess lönsamhet

Världslagren av massa ligger och pendlar kring en ”normalnivå” vilket ger tillförsikt inför den leveransmässigt något svagare juli-augusti perioden så att den starkare leveransperioden till både Kina och Europa kan ta fart från balanserade lagernivåer. Ett flertal långfiberbaserade massabruk har under 2013 ställts om till dissolvingmassa, en stor nordisk fabrik liksom ett par ryska anläggningar läggs ned vilket gör att balansen mellan tillgång och efter­frågan ser bra ut. På kortfibersidan tillkommer stor kapacitet i Sydamerika under 2013 och 2014 vilket möjligen kan påverka stabiliteten på den marknaden.

Jag tillträdde som VD och koncernchef för Rottneros den 1 juli och vill avslutningsvis i mitt första VD-ord, tacka min företrädare Ole Terland för hans insatser för Rottneros och att överlämningen till mig har skett på ett mycket förtjänstfullt sätt.

 

Carl-Johan Jonsson

 

Kommande informationstillfällen

22 oktober 2013

Delårsrapport januari- september 2013

24 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 klockan 08.00.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål ska leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

 

Rottneros AB (publ)

Box 70 370, 107 24 Stockholm

Besöksadress: World Trade Center, Kungsbron 1, C6, Stockholm

Telefon 08-590 010 00, telefax 08-590 010 01

info@rottneros.com   

www.rottneros.com

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar