Rottneros valberedning och årsstämma 2018

Rottneros årsstämma kommer att hållas onsdagen den 16 maj 2018 i Sunne. Valberedning är utsedd. 

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2017 har valberedning utsetts inför årsstämman 2018.

I valberedningen ingår:

  • Olle Grundberg, utsedd av Arctic Paper S.A
  • Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
  • Per Lundeen, styrelseordförande i Rottneros AB

Valberedningen har utsett Olle Grundberg till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2018 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn, senast den 21 mars 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till info@rottneros.com senast den 28 mars 2018, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information kontakta:
Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08.30 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.