1 200 nya turistföretag i Sverige

Det bildades drygt 1 200 nya turistföretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning av antalet nya turistföretag med sex procent i jämförelse med fjolåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turistföretag. Sett till antal nya turistföretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framtidstro finns i Norrbotten. Det visar Turistnäringens Företagarindex som presenteras av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, i Almedalen idag.

Under 2012 registrerades totalt 71 000 nya företag i Sverige, varav 1 200 är turistföretag. Även om nyföretagandet har minskat med sex procent för turistnäringen, är utvecklingen starkare än för företagsverige i helhet där det totala nyföretagandet har minskat med 11 procent enligt Nyföretagarbarometern*. För närvarande finns det närmare 16 500 turistföretag i Sverige och antalet turistföretag har ökat med en procent under 2012.

Det bildades flest turistföretag i Stockholms län under 2012 med 289 nya bolag (310 år 2011). Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för hälften av alla turismetableringar i Sverige. Sett till antal nya företag i relation till antal invånare har Jämtlands län återigen den starkaste utvecklingen med 43 nya turistföretag (41 år 2011). Västmanland har den svagaste utvecklingen med 18 nya turistföretag (21 år 2011). 

– Trots dämpad etableringstakt kan vi konstatera att det fortfarande är nästan 50 procent högre nyföretagande inom turism än riksgenomsnittet. Vi är en näring i stark tillväxt där företagarna visar en hög optimism och framtidstro. Här finns det för samhället en enorm guldgruva. Utmaningen är dock att näringen består av många småföretag och det är brist på expansionskapital. För att höja tillväxttakten är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för de mindre bolagen att kunna växa och bli lönsamma, säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Flest turistföretag bildades inom kategorin fritids- och nöjesverksamhet under 2012 med 320 nya bolag (338 år 2011). Campingar och vandrarhem sticker ut som de företagskategorier där nyföretagandet ökar mest. Vandrarhem ökade med 34 procent jämfört med 2011 och campingar med 17 procent. Under 2012 registererades totalt 51 nya vandrarhem och 28 nya campingar i Sverige.

Den optimistiska synen på framtiden hos svenska turistföretagare vad gäller ekonomisk utveckling är fortsatt hög, men har dämpats något jämfört med fjolårets undersökning. 54 procent av landets turistföretagare ser positivt på den ekonomiska utvecklingen, jämfört med fjolårets 57 procent. Optimismen är störst hos turistföretagare i norra Sverige med Norrbotten i topp, och lägst i södra Sverige med Skåne och Blekinge.

Undersökningen visar även att 19 procent av turistföretagarna planerar att nyanställa, jämfört med 18 procent i fjolårets undersökning. Utmärkande är att hela 29 procent av turistföretagarna i Stockholm planerar att nyanställa. Den sektor som framförallt ser ljust på framtiden vad gäller nyanställning är kategorin resebyråer och researrangörer där hela 35 procent anger att de planerar att öka antalet heltidsanställda. Verksamheter med inriktning mot kultur är mest tveksamma till nyanställningar inom de närmaste tolv månaderna.

Cirka 30 procent av turistföretagarna anger att de under de senaste 24 månaderna har introducerat nya innovationer i verksamheten, vilket framförallt avser produkt- och tjänsteutveckling (65 procent).

Turismens omsättning i Sverige var rekordhög 2012 och uppgick till 276 miljarder kronor, enligt Tillväxtverkets rapport som presenterades den 28 juni. Det innebär en tillväxt om knappt 5 procent jämfört med 2011. För att uppnå näringens gemensamma vision om en fördubblad omsättning år 2020 krävs dock en årlig tillväxttakt om 8 procent. Det enskilt största hindret för tillväxt är enligt turistföretagarna den begränsade tillgången till investeringsvilligt kapital.

Se rapporten i sin helhet via bifogat dokument, ”Turistnäringens Företagarindex”.
* Nyföretagarindex 2012 framtagen av Nyföretagarcentrum.

För mer information, kontakta:
Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS, 070-458 27 29, jan.lundin@rts.se
Anneli Sundström, Informationschef, Rese- och Turistnäringen, RTS, 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se.

Kontaktpersoner för regionala rapporter:
Annika Fredriksson, VD, Swedish Lapland, 070-512 23 46, annika.fredriksson@swedishlapland.com
Mats Forslund, VD, Jämtland Härjedalen Turism, 070-377 25 76, mats.forslund@jht.se,
Maarja Edman, verksamhetsansvarig, Visit Västernorrland, 070-320 87 00, maarja.edman@visitvasternorrland.nu
Lotta Magnusson, länsturistchef, Destination Dalarna, 070-520 79 59, lotta.magnusson@regiondalarna.se
Sofia Wollmann, näringslivs- och turistchef, 070-447 74 55‬‬, sofia.wollmann@gotland.com
Ulla Hamilton (M), företagar- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm samt ordförande för Stockholm Business Region, kontakta Terez Olsson, 076-122 92 00 eller 08-508 29 222.
Leif Wictorén, länsturistchef, Region Blekinge, 070-388 77 77, leif.wictoren@regionblekinge.se
Peter Syrén, avdelningschef, Region Halland, 070-298 89 75, peter.syren@regionhalland.se

*Om Turistnäringens Företagarindex
Urvalet för nyföretagardelen baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i definitionen av turistföretag i rapporten är verksamheter som anses tillhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underlätta denna som exempelvis logi, resebyrå/researrangör och transport. I enkätundersökningen ingick 1 100 turistföretag. Undersökningen genomfördes nationellt samt i samarbete med regionala turistorganisationer som distribuerade enkäten till sina lokala nätverk av turistföretagare. Turistnäringens Företagarindex presenteras av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, i samarbete med regionala turistorganisationer.

Om RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige
RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige
 är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt turistnäringens intressenter, www.rts.se.

Taggar:

RTS

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se