Sveriges första utvecklingscenter för turistnäringen etablerasNäringsminister Maud Olofsson invigde idag Sveriges första nationella utvecklingscenter för turistnäringens företagare och aktörer. Nu får turistföretagare en samlad kontaktpunkt för rådgivning, affärsnätverk, information och stöd att utveckla sin verksamhet.

Den svenska turistnäringen har ca 160 000 anställda på helårsbasis och omsätter runt 250 miljarder kronor per år. Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi* med målet att till år 2020 fördubbla turismen i Sverige jämfört med 2010.

– Turistnäringen är idag en av Sveriges nya basnäringar. För en fortsatt hållbar och ökad tillväxt i hela landet behöver vi kraftsamla tillsammans med näringen. Regeringen välkomnar därför branschens strategi och ser inrättandet av detta utvecklingscenter för turistföretagen som en av flera viktiga insatser för fler jobb i fler och växande turistföretag, sa näringsminister Maud Olofsson i samband med invigningen.

Svensk turistnäring består till allra största delen av mikro- och småföretag, vilka utgör basen för tillväxt och utveckling av svensk turism. Syftet med TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter är säkerställa att turistföretagandet fortsätter att utvecklas positivt genom att vara en resurs för att stimulera entreprenörskap och affärsutveckling och fungera som en mäklarfunktion mellan små företag inom turistnäringen och aktörer, både privata och offentliga, som kan bidra till näringens utveckling

– Att skapa en operativ verkstad för att stimulera entreprenörskap och affärsutveckling är en av byggstenarna för att turistnäringen ska fortsätta utvecklas. Nu blir det enklare för den enskilda företagaren att få tillgång till kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser och hjälp att hitta finansiering för att utveckla sin verksamhet, säger Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter ska fungera som en kontaktpunkt för att underlätta för turistföretag att få kontakt både med myndigheter och andra aktörer som har till uppgift att stötta näringens utveckling. Centret ska även kunna verka som en katalysator för gemensamma nationella och regionala projekt primärt inom nyckelområdena, entreprenörskap och kompetens, kvalitetssäkring och hållbar utveckling, samt finansiering. Genom att skapa en gemensam arena via ett nationellt utvecklingscenter kan resurser och satsningar prioriteras och samordnas för att utveckla turistföretagandet.

– Näringen växer kraftigt och visar positiva tecken på tillväxt och framtidstro i form av nyanställningar och investeringsvilja. Vi är fortfarande en ung näring, med enorm utvecklingspotential, vilken kan accelerera ytterligare med alla de förutsättningarna som ett nationellt utvecklingscenter ger, säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Tillväxtverket fick 2010 i uppdrag, efter samverkan med andra berörda myndigheter och statliga bolag, att organisera och inrätta ett utvecklingscenter för turistnäringen. Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), har av Tillväxtverket fått det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva centret.

För mer information, kontakta: Jan Lundin, VD, RTS, 070-459 27 29. Christina Lugnet, generaldirektör, Tillväxtverket, 070-518 50 80. Anneli Sundström, informationschef, RTS, 070-250 35 91. Vidare information om Tillväxtverket finns på www.tillvaxtverket.se och information om RTS finns på www.rts.se.

Om nationellt utvecklingscenter för turistnäringen: TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter är näringens gemensamma mötesplats för offentliga och privata aktörer för dialog kring utvecklingsfrågor och genomförande av utvecklingsprojekt som gynnar näringens företagare och entreprenörer. Via utvecklingscentrets mötes- och informationsplats www.trip.se får turistföretagare en kontaktpunkt för rådgivning, kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser och hjälp för att hitta information och stöd att utveckla sin verksamhet. Utvecklingscentret drivs av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, på uppdrag av Tillväxtverket och samverkande myndigheter; Visit Sweden, Jordbruksverket, Statens Fastighetsverk, Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, Swedavia, Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, Invest Sweden, Vinnova och Rikstrafiken. Syftet med ett nationellt utvecklingscenter är att säkerställa att turistföretagandet utvecklas positivt och når sin fulla potential. Läs mer på www.trip.se.

Kort fakta om näringen: Turismens totala omsättning i Sverige är 251,7 miljarder kronor. Turismens exportvärde, det vill säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, är 93,6 miljarder kronor, vilket är större än exportvärdet för järn och stål och personbilar tillsammans. Svensk turistnäring sysselsätter cirka 160 000 personer (räknat i helårsverken).
(Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2009.)

* Läs mer om den nationella strategin på www.strategi2020.se.Taggar:

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar