Turistnäringens månadsanalys januari 2013

Utfallet för december månad har påverkats påtagligt av kalenderskillnader mellan år 2011 och 2012. Den långa julledigheten 2012 har haft en negativ påverkan på inrikes flygresor (-13%), personbilstrafik (-5%) samt utrikes sjöfart (-4%). Gästnätterna beräknas också påverkas negativt under december på grund av minskat tjänsteresande under julledigheten. Få senaste siffrorna och läs mer i turistnäringens månadsanalys med innovation för tillväxt i fokus!

Turistnäringens månadsanalys publiceras varje månad, med syfte att ge alla privata och offentliga beslutsfattare aktuell information och ett prognosverktyg som förutser, underlättar och berättigar planerade satsningar och investeringar i näringen.

Analysen innehåller aktuella siffror för resande och boende den senaste månaden, jämfört med föregående år, och ger därmed en indikation i förhållande till turistnäringens tillväxtprognos. Tidsperiod varierar i månadanalysen beroende på inrapporteringstakt avseende sjötrafik, flygtrafik, gästnätter och trafikvolym på väg. Analysen inkluderar även kort information om de nordiska marknaderna och en fördjupad analys om aktuellt ämne.

Månadsanalysen tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter som delfinansieras av Tillväxtverket. RTS är sedan 2010 projektägare för det nationella utvecklingscentret.

Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen i Sverige, 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se

RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS har sedan 2010 det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva ett nationellt utvecklingscenter, TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. För vidare information, se www.rts.se.

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Media

Media