Turistnäringens trendanalys: Tillväxttakten måste öka för att nå vision 2020

Tillväxttakten i turistnäringen har dämpats och prognosen för den totala omsättningen år 2020 skrivs ned från fjolårets 515 miljarder till 451 miljarder. Trendanalysen påvisar de utmaningar och möjligheter som kan påverka tillväxttakten för att nå vision 2020 om 500 miljarder i omsättning. Utmärkande i årets analys är att de svenska resenärerna beräknas stå för den största omsättningsökningen år 2020. Trendanalysen tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

Turismen i Sverige omsätter idag 254 miljarder kronor. Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision om att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020. I fjolårets trendanalys konstaterades att med den då innevarande tillväxttakten om 6,4 procent per år till och med år 2020 skulle ge en omsättning om 515 miljarder kronor.

Tillväxttakten blev däremot betydligt lägre än beräknat då Tillväxtverket skrev ned den totala turistkonsumtionsökningen till tre procent för föregående år. De nuvarande trenderna pekar mot att omsättningen inte överstiger 451 miljarder år 2020. Tillväxttakten behöver därför öka och nu krävs det en ökning om sju procent varje år om näringen ska nå visionen om en fördubblad omsättning. I kronor räknat betyder det att omsättningen behöver öka med 25 miljarder per år fram till 2020.

Analysen identifierar mötesindustrin, kulturliv, naturturism och idrottssverige som utvecklingsområden, vilka tillsammans med turistnäringen kan höja tillväxttakten och skapa fler reseanledningar.

– Analysen visar att vision 2020 fortfarande är möjlig, men det krävs kraftfulla åtgärder. Näringen har ett högt satt mål, och det skapar kreativitet. Vi kan inte agera på egen hand, utan det är dags att kroka arm med exempelvis mötesindustrin, kultur och idrottssverige. Tillsammans kan vi skapa fler reseanledningar, vara en del i samhällsbyggnaden och bidra till att utveckla regioner som inte bara attraherar fler besökare utan även blir attraktiva att bo och verka, menar Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) som driver TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

Det osäkra konjunkturläget i omvärlden får även konsekvenser på utvecklingen inom de olika turistsegmenten. I fjolårets trendanalys beräknades de utländska besökarna öka med 80 procent till år 2020, vilket motsvarade en omsättning om 260 miljarder. Som en konsekvens av konjunkturen skrivs den siffran nu ner till 60 procent, vilket innebär en omsättning om 187 miljarder. Omsättningen för svenska fritidsresenärer beräknas däremot öka med 6 procent från 203 miljarder till 216 miljarder.

– Utmärkande för årets trendanalys är att det svenska resandet beräknas stå för den största delen av omsättningen år 2020. De utländska besökarna ökar visserligen snabbast, men det är svenskarnas konsumtion på hemmaplan som beräknas vara störst. Den svenska konjunkturen står sig stark mot omvärlden och svenskarna reser mer än någonsin. Med en långsiktig strategi kan vi attrahera både utländska och svenska resenärer till våra svenska resmål, avslutar Jan Lundin.

För att redovisa vad som krävs för att nå visionen 500 miljarder år 2020 innefattar trendanalysen en prognos för både de segment som finns i Tillväxtverkets omsättningssiffror för turism (svenska affärsresenärer, svenska fritidsresenärer samt utländska besökare) och påvisande av utmaningar och möjligheter som kan öka, alternativt dämpa tillväxttakten ytterligare.

För hela rapporten, se nedanstående länk eller via www.trip.se

* Läs mer om den nationella strategin på www.strategi2020.se.

För mer information kontakta: 
Jan Lundin, vd, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och ansvarig för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter, 070-458 27 29, jan.lundin@rts.se
Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se

RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige
Rese- och Turistnäringen i Sverige är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt turistnäringens intressenter. RTS har sedan 2010 det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva det nationella utvecklingscentret, TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. För vidare information, se www.rts.se.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter
Det nationella utvecklingscentret etablerades 2010 med Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) som projektägare. Utvecklingscentret är en plattform för privata och offentliga aktörer kring samarbeten, produktutveckling och samordning av nationella projekt. TRIP.se är utvecklingscentrets samlingsplats och näringens största community för företagsutveckling, informationsutbyte, möten, kompetensutveckling, affärsnätverk med mera. Läs mer på www.trip.se.

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Dokument & länkar