RW BOSTAD AB (PUBL) - DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

RW Bostads affärsidé är att kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen och med goda kommunikationer. Vi utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i.

PERIODEN I KORTHET

  • INTÄKTER. Totala intäkter uppgick till 17,1 miljoner kronor (54,8 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • RÖRELSERESULTAT. Rörelseresultatet var 3,3 miljoner kronor (7,7).
  • OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR. Förvaltningsfastigheterna har under perioden omvärderats med 2,0 miljoner kronor (noll i värdeförändringar motsvarande period föregående år). Skulden i koncernens derivat har under perioden minskat vilket påverkat resultatet positivt med 0,4 miljoner kronor (1,4).
  • TOTALRESULTAT. Periodens totalresultat efter skatt var 3,2 miljoner kronor (5,5) och är i sin helhet hänförlig till moderbolagets aktieägare.
  • BYGGRÄTTER. Under perioden har inflyttning av etapp 1 i både projektet Brf Grindstolpen och i Brf Stjernströms skett. Efter periodens utgång har båda projekten färdigställts och samtliga bostadsinnehavare har tillträtt sina lägenheter.
  • FÖRVALTNINGSFASTIGHETER. Under perioden har förvaltningsfastigheterna omvärderats vilket påverkat värdet och resultat positivt med 2,0 miljoner kronor. Inga förvärv har genomförts (föregående år uppgick periodens förvärv till 59,0 miljoner kronor).
  • EGET KAPITAL. Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 370,1 miljoner kronor (366,9) motsvarande en soliditet på 40,9 procent (42,3 procent). Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,86 (1,85) kronor.
  • KASSAFLÖDET. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,8 miljoner kronor (föregående år 17,7 miljoner kronor) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 22,9 miljoner kronor (17,8).

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden. RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsida

Taggar:

Om oss

RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.