Ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken Bokslutskommuniké 2000

SEB BoLån AB Ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken Bokslutskommuniké 2000 SEB BoLån AB redovisar för 2000 ett rörelseresultat på 865,6 miljoner kr (617,7 miljoner kr). Utlåningen till privatmarknadskunder från SEB BoLån AB fortsätter att öka. Marknadsandelen på privata bostadskrediter steg i fjol från 12,3 till 13,0 procent. Detta på en hårt konkurrensutsatt och stark bolånemarknad där försäljning och priser på bostadsobjekt steg över hela landet, främst i storstadsregionerna. Trenden mot nyutlåning av framför allt lån med rörlig ränta har fortsatt. Resultatet på 865,6 miljoner kronor var ett av de bästa hittills i SEB BoLåns historia. Rörelsens kostnader har dramatiskt minskat vilket är en följd av den integrering med moderbolaget som fullt ut genomförts under år 2000. Den totala kreditvolymen för SEB BoLån har däremot minskat under år 2000. Under juni genomfördes en värdepapperisering på 8,3 Mdr. Nettoförändringen för BoLån AB är -1,7 Mdr. Totalmarknaden för privatmarknadslån har ökat med 2,4 %. Räntenettot har förbättrats med 22,9 %. Kreditförlusterna har under året ökat, från 98,4 miljoner kr 1999 till 283,1 miljoner kr 2000. Förlustökningen härleds främst till företagsmarknaden. Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 117,7 miljarder kr (118,0 miljarder kr). Kapitaltäckningsgraden uppgick till 8,37 procent (8,44 procent) Resultat (Mkr) 2000 1999 Övriga 2000 1999 uppgifter Räntenetto 1.110 903 Utlåning till Övriga intäkter 72 21 Allmänheten ( 113.04 114.76 Mkr) 7 1 Summa rörelseintäkter 1.182 924 Antal lån 285.83 305.83 6 9 Kostnader -33 -208 ROE 23,23 17,87 % % Resultat före 1.149 716 kreditförluster Antal anställda Kreditförluster -283 -98 vid årets slut 5 185 Rörelseresultat 866 618 För ytterligare information, kontaktaVD Staffan Olsson, 08-763 89 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00290/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar