SEB inför personaloptioner till 400 chefer

SEB inför personaloptioner till 400 chefer Styrelsen för SEB har beslutat utöka programmet med personaloptioner. Tidigare har koncernledningen fått optioner. Nu ska tilldelningen även rikta sig till 400 ledande befattningshavare i SEB-koncernen. Personaloptionsprogrammet följer de kriterier som gäller för beskattning enligt de skatteregler som trädde i kraft den 1 juli 1998 (SFS 1998:337). Avsikten med programmet är att åstadkomma engagemang och intresse för SEB- aktiens utveckling. Inklusive tilldelning till koncernledning uppgår antalet tilldelade personaloptioner för år 2000 till 6.000.000. Den generella tilldelningen kommer att uppgå till ett beräknat värde om cirka 15 procent av den fasta lönen. Programmet bygger på existerande aktier. Därför blir det ingen utspädningseffekt för existerande aktieägare. Optionsprogrammet är säkrat så att framtida kursökningar i SEB-aktien inte påverkar SEB:s kostnader för programmet. Personaloptionerna är skattemässigt likställt med lön. Innebörden är att berörda individer blir beskattade som inkomst av tjänst för värdet av optionerna när de utnyttjas och sociala avgifter utgår för SEB vid den tidpunkten. Tilldelning av personaloptioner har skett så att den ersätter värdet av motsvarande tidigare bonussystem och liknade ersättningsformer. Mer fakta om personaloptionsprogrammet Varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie av serie A i SEB till ett pris av 91,50 kr. Priset för att förvärva SEB-aktien är beräknad som 110 procent av den genomsnittliga börskursen under 14 kalenderdagar efter att årsbokslutet för SEB publicerades den 15 februari. Utnyttjandet av personaloptionerna kan endast ske under perioden 2003 - 2007, det finns således en inlåsningsperiod under tre år efter utfärdandet. För att skydda SEB mot konsekvenserna av en kursuppgång har personaloptionerna inklusive socialkostnadsandel hedgats genom ett derivatkontrakt med tredje man. För SEB begränsas därmed kostnaden vid en kursuppgång till skillnaden mellan räntekostnaden och utdelningen för i derivatkontraktet underliggande antal aktier samtidigt som det uppstår en viss exponering mot en eventuell kursnedgång. Fördelningen av antalet optioner till verkställande ledningen kommer att redovisas i årsredovisningen. För ytterligare information: Anders Rydin, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-763 82 09 Boo Ehlin, presschef, telefon 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00790/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar