Sparbankernas rörelsevinst för början av året ökade med en femtedel

  • Rörelsevinst 36,9 miljoner euro, +20,3 procent*
  • Kapitaltäckning 22,3 procent
  • Depositioner +4,0 procent
  • Bostadskrediter (inklusive förmedlade krediter) +6,2 procent
  • Företagskrediter (inklusive förmedlade krediter) +9,4 procent
  • Sp-Fondbolags fondkapital +20,1 procent
  • Försäkringsbesparingar +29,2 procent
  • Kundantal +0,8 procent

– För sparbankerna gick början av året över förväntan. Rörelsevinsten januari-juni ökade med en femtedel från samma tid i fjol och närmar sig redan nivån före finanskrisen. Som vanligt var vår kapitaltäckning på toppnivå och verksamhetens risker under kontroll. Gruppens resultatform lovar en god utveckling också under resten av året. Osäkerheten i omvärlden ökas ändå av problemen i den offentliga ekonomin i flera länder och de marknadsstörningar som beror på dem samt eventuella multiplikativa effekter på finansbranschen i Finland, bedömer Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.


* Jämförelser med januari-juni 2010

Den grundläggande affärsverksamheten gav resultat

Sparbankernas rörelsevinst i januari-juni var 36,9 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 20,3 procent vilket framför allt berodde på att intäkterna av den grundläggande affärsverksamheten ökade. Tack vare ändringar i prissättningen och den växande verksamheten ökade särskilt provisionsintäkterna. Till exempel hölls bolånens räntemarginaler nästan oförändrade trots den hårda priskonkurrensen. Räntenettot förbättrades också av den svaga uppgången i marknadsräntorna sedan januari-juni 2010.

– Vårt kundantal ökar hela tiden. Från slutet av juni 2010 var ökningen 0,8 procent. I olika undersökningar framkommer det ständigt att kunderna uppskattar vår kundorienterade service och rekommenderar oss till sina vänner. Kundernas förtroende är särskilt glädjande nu när marknadsläget är instabilt och de kommande regeländringarna ökar osäkerheten inom finansbranschen, konstaterar verkställande direktör Kämäri.

– Våra lönsamhetstal visar att ökningen är äkta. Man lockar inte kunder med prisofferter genom att dumpa marginaler utan genom att ge utmärkt service och värdesätta kundens behov.

Livförsäkringarna och fonderna fortsatte sin starka ökning

Sp-Fondbolags fondkapital uppgick till 600,2 miljoner euro (500,0 milj. euro). Ökningen var 20,1 procent från motsvarande tid i fjol. Samtidigt ökade antalet fondandelsägare med 11,4 procent. I slutet av perioden uppgick andelsägarna sammanlagt till 80 196 (71 982).

– Sp-Fondbolag har verkat i åtta år och är ännu en liten aktör. Tillväxtsiffrorna är ändå betydande i ett läge då många konkurrenters fondkapital har minskat. Jag ser detta som ett bevis på förtroende av våra kunder, säger verkställande direktör Kämäri.

Livförsäkringsaktiebolaget Duos försäkringsbesparingar var 185,1 miljoner euro. Försäkringsbesparingarna ökade med 29,2 och premieinkomsten med 19,9 procent från slutet av juni 2010. Samtidigt sjönk den genomsnittliga premieinkomsten i livförsäkringsbranschen med över en fjärdedel. Duos kraftiga tillväxt förklaras av bolagets, som grundades 2007, rätt korta historia men även av breddningen av produktpaletten och ett allt aktivare försäljningsgrepp.

Ökningen av sparbankernas bolånestock under 12 månader var 6,2 procent vilket motsvarar den allmänna ökningstakten i Finland. Däremot var ökningen av finansieringen av företag åter klart snabbare än branschen. Företagsfinansieringen ökade med 9,4 procent medan risktagningen förblev måttlig. Sparbankernas företagsfinansiering koncentrerar sig närmast på småföretag.

Sparbankernas depositioner under 12 månader ökade med 4,0 procent vilket är samma nivå som ökningen av depositionerna i genomsnitt. Ökningen av tidsbundna depositioner var mindre än branschen i övrigt.

Sparbankerna kundens trygga hamn

Sparbankerna hör till Finlands solidaste banker. Gruppens primärkapitalrelation under rapportperioden var 18,9 procent.

Sparbankernas oreglerade fordringar uppgick endast till 39,5 miljoner euro. Deras andel av krediter och förbindelser hölls på 0,5 procent.

Nedskrivningarna uppgick till 1,2 miljoner euro vilket var 53,8 procent mindre än samma tid året innan.

– Sparbankerna deltog inte i Europeiska bankmyndighetens stresstest men vi deltog i Finansinspektionens nationella stresstest i mars. Enligt resultaten av testerna är sparbankernas kapitaltäckning och risktålighet i en klass för sig både i Finland och inom euroområdet. Sparbankerna kan också karakteriseras som kundernas trygga hamn i världens stormar, säger Kämäri.

Fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem växte kraftigt

Sparbankernas fastighetsförmedlingskedja Sb-Hem öppnade sitt första verksamhetsställe i april i Mäntsälä. I juni passerades redan den första milstolpen på tio nya Sb-Hem-affärer och under hösten spränger vi gränsen på 20 verksamhetsställen.

– I sydöstra Finland ligger Sb-Hem redan på samma nivå som de etablerade aktörerna i branschen. Härnäst eftersträvar kedjan ett bredare nätverk i huvudstadsregionen och Nyland, Egentliga Finland och Satakunta. Målet är att om fem år finnas på 50 orter och vara bland de fyra största fastighetsförmedlingsnätverken i Finland. Vår affärsmodell som baserar sig på franchisingföretagande har tagits ivrigt emot bland fastighetsförmedlarna, berömmer förbundets verkställande direktör Kämäri.

 Utsikter inför slutet av 2011

– Problemen i den offentliga ekonomin i flera länder och de marknadsstörningar som beror på dem gör vår omvärld instabil. Finansbranschen blir också tvungen att vänja sig vid en ständig osäkerhet. Det är lönlöst att ens längta efter stabila tider. Sparbankernas läge är ändå gott: vår kapitaltäckning är fortfarande stark, kapitalbuffertarna är i ordning och vi har inga riskkoncentrationer i krisländerna, betonar Kämäri.

– Sparbankerna har ingen anledning att ändra betoningarna i sin affärsverksamhet och sina kundval eller att dämpa sin önskan att växa på grund av yttre tryck. Tvärtom har vi alla förutsättningar att göra ett bättre resultat än i fjol, tycker Kämäri.

Ytterligare information lämnas av:

Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri

tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Viestintäpäällikkö
Heli-Kirsti Airisniemi
Säästöpankkiliitto

Puh. 040 56 55 953
heli-kirsti.airisniemi@saastopankki.fi

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker samt centralorganisationen Sparbanksförbundet. Samarbetet ger kunderna tillgång till 418 kontor, 190 service-automater och 1 650 kontantautomater. Sparbankernas syfte är att främja sparande och sina kunders ekonomiska välmående. Grundprinciper för verksamheten är kundnärhet, beaktande av kundernas livsskeden, expertis och lokal förankring. Bankernas mål är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2010 var rörelsevinsten 54 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,3 % och kundantalet 581 000. www.sparbanken.fi

Taggar:

Dokument & länkar