Positiv, men otillräcklig, förändring som krånglats till ordentligt

Positiv, men otillräcklig, förändring som krånglats till ordentligt - Att införa en möjlighet att undanta två personer från turordningen är en mycket enkel regeländring. Regeringens förslag har emellertid blivit så komplicerat och svåröverskådligt att undantagsregeln blir svår att tillämpa. Det nu aktuella förslaget borde rimligen ha underställts Simplex-kommissionen. Det är förvånande att så inte har skett. Det skriver SAFs arbetsrättschef Kent Brorsson i ett remissyttrande till Näringsdepartementets promemoria "Undantag från turordningen" (Ds 2000:6). SAF vänder sig emot promemorians uppdelning i två alternativ för undantag från turordningen beroende på företagets storlek. Principiellt bör de arbetsrättsliga reglerna gälla utan uppdelning av företag i storleksklasser. Gränser av detta slag får också olyckliga tröskeleffekter genom att de minskar intresset för små företag att utvecklas och anställa fler. - Värdet av det nu framlagda förslaget har urholkats genom att det innehåller såväl formella som praktiska restriktioner. Till att börja med är undantagsmöjligheten begränsad till två personer även när det finns flera turordningskretsar i företaget. Detta är en olämplig inskränkning av undantagsregeln som är svår att förena med att turordningsreglerna i övrigt utgår från kollektivavtalsområden. - Dessutom skall enligt förslaget arbetsgivarens beslut att undanta arbetstagare från turordningen kunna prövas rättsligt. Detta skulle innebära ett helt nytt inslag i arbetsrätten, där domstolar skulle få avgöra vilka arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten. Det finns ingen anledning att utgå från att arbetsgivaren skulle låta andra skäl bli avgörande än sådana som är relaterade till verksamhetens bästa. Svårbedömda rättsliga överväganden och tolkningsproblem inverkar naturligtvis negativt på de små företagens möjligheter att i praktiken utnyttja den undantagsmöjlighet som var tänkt att underlätta just för dessa företag. - Undantag från turordningsreglerna skulle med rätt utformning förbättra möjligheterna för främst små företag att klara av en svår ekonomisk situation. Möjligheten att rekrytera välutbildad och kompetent personal skulle också öka. En sådan regel är därför välkommen. Det är dock en relativt liten ändring det handlar om. I stället för denna typ av punktändringar bör bl a turordningsfrågorna sättas in i ett större sammanhang. Vi presenterade förra året ett förslag till en ny arbetsrätt som bygger på en sådan helhetssyn. Där har vi visat att det är möjligt att avskaffa turordningsreglerna inom ramen för en lagstiftning som gynnar såväl tillväxt som sysselsättning och anställningstrygghet, avslutar Kent Brorsson. Ytterligare information: Kent Brorsson, tfn 08-762 60 00. SAFs remissvar återfinns på www.saf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar