Pressmeddelande

Ett år efter regeringens aktivitetsplan för att minska småföretagens regelbörda: Ökat krångel och ökad byråkrati för företagen - Ett år efter regeringens aktivitetsplan för att minska småföretagens regelbörda märker företagen ingen skillnad. Snarare har det blivit sämre, trots regeringens lovvärda ambitioner att förenkla regelverket. Men regeringen agerar inte med tillräcklig kraft. Medan regeringen tänker vidare så fortsätter flodvågen av nya och ändrade regler över företagen mängden regler ökar nu med 5-6 procent per år. Det säger Lennart Palm, avregleringsexpert i SAF, med anledning av att SAF i dag publicerar rapporten ”Företagen om regelbördan”, en delrapport till SAFs struktur-rapport 2000. I rapporten redovisas företagens uppfattning om regelbördan som Demoskop mätt på SAFs uppdrag. Mätningen har genomförts för sjätte året i följd. Över hälften av företagen (55 procent) anser att det blivit fler regler att rätta sig efter jämfört med för 2-3 år sedan. Bara en av hundra anser att reglerna blivit färre. SAF har också gått igenom vad som hänt med de förslag som regeringens egen Småföretagsdelegation lade fram i juni 1998. Av 77 förslag (71, samt 6 av organisatorisk art) har 12 genomförts medan 22 ligger under utredning. 65 av förslagen har alltså ännu inte genomförts så att de påverkar företagens vardag. - Det är uppenbart att regeringens förordning om ”småföretagstest” av nya regler samt inrättandet av SimpLex-gruppen i regeringskansliet ännu inte har någon betydelse för hur företagen uppfattar regelbördan. Om det skall bli mer märkbara resultat av regeringens ambitioner att förenkla för småföretagen måste regeringen skaffa sig en strategi och orka med att genomföra den. På ett års sikt anser SAF att följande borde genomföras: Mätbara mål för regelförenklingsarbetet Alla nya förslag som berör småföretag genomgår konsekvensanalys OECD-studie av den svenska regelgivningsprocessens styrkor och svagheter. På några års sikt bör regeringen ha genomfört följande: Stopp för regelinflationen Företagens administrativa kostnader för regelverket minskade med 30 procent. - På lite längre sikt bör regelmassan vara minskad till hälften, anser Lennart Palm. Ytterligare information: Lennart Palm, tfn 08-762 6254, 070-537 03 41. Rapporten finns också på www.saf.se!

Prenumerera

Dokument & länkar